Porozumienie KOWR z Lasami Państwowymi - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Porozumienie KOWR z Lasami Państwowymi

W dniu 19 października br. Małgorzata Gośniowska-Kola, Dyrektor Generalna Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Józef Kubica Dyrektor Generalny Lasów Państwowych podpisali list intencyjny.

Celem jest zacieśnienie wzajemnej współpracy pomiędzy dwoma podmiotami publicznymi tj. Lasami Państwowymi oraz KOWR, wykonującymi w imieniu Skarbu Państwa uprawnienia właścicielskie w odniesieniu do mienia Skarbu Państwa.

W ramach zawartego porozumienia KOWR podejmie działania zmierzajcie do przekazania Lasom Państwowym danych o nieruchomościach Zasobu WRSP przeznaczonych na cele leśne lub które mogą być przeznaczone do zalesienia oraz retencji wód, w ramach przeciwdziałania skutkom suszy. Z kolei Lasy Państwowe podejmą działania zmierzające do przekazania informacji o nieruchomościach będących w ich zarządzie, na których nie jest możliwe prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej, stanowiących w szczególności enklawy i półenklawy wśród gruntów wchodzących do Zasobu WRSP, celem ich ewentualnego przejęcia przez KOWR.

Zawarte porozumienie przyśpieszy wzajemną współpracę w zakresie wymiany informacji i identyfikacji gruntów Skarbu Państwa, które powinny być docelowo przekazane pomiędzy dwoma podmiotami, zgodnie z zadaniami do których oba te podmioty zostały powołane.

KOWR i Lasy Państwowe będą aktywnie współdziałać w pracach legislacyjnych zmierzających do uregulowania prawnego przekazywania z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe gruntów leśnych oraz innych właściwych gruntów na potrzeby gospodarki leśnej oraz przyśpieszenia i ułatwienia przekazywania przez Lasy Państwowe na rzecz KOWR gruntów, o których mowa w art. 38b ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

News