Nadal dobre wyniki w eksporcie artykułów rolno-spożywczych - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Nadal dobre wyniki w eksporcie artykułów rolno-spożywczych

W okresie dziesięciu miesięcy 2021 r. odnotowano wzrost wartości eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski. Od stycznia do października 2021 r. sprzedaż towarów rolno-spożywczych za granicę osiągnęła 30,5 mld EUR (138,8 mld zł), o 6,7% więcej niż rok wcześniej.

 

Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych Ministerstwa Finansów, 2021 r. – dane wstępne. Saldo obliczono na podstawie danych z dokładnością do kilku miejsc dziesiętnych.

Wzrost eksportu był wynikiem znoszenia ograniczeń w handlu międzynarodowym po lockdownie w pierwszej połowie roku, rosnącej aktywności gospodarczej polskich przedsiębiorców, dobrego przygotowania krajowych firm do funkcjonowania w warunkach pandemii oraz utrzymującego się popytu na polskie produkty. Konkurencyjność cenową polskich produktów rolno-spożywczych wspierał korzystny dla eksporterów kurs złotego względem euro. Dobre wyniki eksportu były również wynikiem gospodarczego odbicia, szczególnie w krajach będących głównymi partnerami handlowymi Polski.

Ponad 72% wpływów z eksportu produktów rolno-spożywczych uzyskano ze sprzedaży do krajów Unii Europejskiej. Na rynku unijnym sprzedano towary o wartości 22 mld EUR, co oznaczało wzrost o 8% w stosunku do analogicznego okresu 2020 r. Największe przychody z eksportu uzyskano ze sprzedaży do Niemiec (7,6 mld EUR, wzrost o 6%), Niderlandów i Francji (po 1,8 mld EUR, wzrost odpowiednio o 10% i 13%), Włoch (1,6 mld EUR, wzrost o 6%) i Czech (1,3 mld EUR, wzrost o 2%).

Eksport produktów rolno-spożywczych z Polski w ujęciu miesięcznym

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych Ministerstwa Finansów, 2021 r. - dane wstępne.

W strukturze towarowej eksportu dominowało mięso i produkty mięsne (5,7 mld EUR, wzrost o 6%), w tym głównie mięso drobiowe, przetwory mięsne, mięso wołowe i wieprzowe. Kolejną grupę stanowiło ziarno zbóż i przetwory (3,8 mld EUR, wzrost o 10%), tytoń i wyroby tytoniowe (3,4 mld EUR, spadek o 7%), cukier i wyroby cukiernicze (2,3 mld EUR, wzrost o 7%), produkty mleczne (2,2 mld EUR, wzrost o 10%) oraz ryby i przetwory rybne (1,9 mld EUR, wzrost o 4%).

Import towarów rolno-spożywczych osiągnął 20 mld EUR (90,9 mld zł) i był o 5,7% wyższy niż przed rokiem.

W okresie od stycznia do października 2021 r. w porównaniu z rokiem ubiegłym eksport towarów z Polski rósł w tempie szybszym od importu, co skutkowało 8,8% wzrostem dodatniego salda wymiany handlowej, które wyniosło 10,5 mld EUR.

News