Komisja Europejska przyjęła Roczny Program Prac w zakresie polityki promocyjnej UE na 2020 rok - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Komisja Europejska przyjęła Roczny Program Prac w zakresie polityki promocyjnej UE na 2020 rok

W dniu 18.11.2019 r., Komisja Europejska przyjęła Roczny Program Prac na 2020 r., w zakresie polityki promocyjnej. Program określa produkty i potencjalne rynki oraz przedstawia strategiczne priorytety dotyczące promowania unijnych produktów rolnych, jak również kryteria finansowania. Programy na 2020 rok, wybrane do współfinansowania przez UE będą koncentrować się przede wszystkim na rynkach spoza UE o największym potencjale rozwoju.

Na programy dotyczący promocji produktów rolno-spożywczych w UE i krajach trzecich dostępne będzie łącznie 191,4 mln EUR, w tym:

  • na programy proste - 100 mln EUR,
  • na programy wielonarodowe - 91,4 mln EUR

Kwota 90,9 mln EUR zostanie przeznaczona na kampanie promocyjne w krajach o wysokim wzroście gospodarczym, takie jak Chiny, Japonia, Korea, Kanada, Meksyk i Stany Zjednoczone. Część środków unijnych zostanie przeznaczona na promocję konkretnych produktów, takich jak wołowina i cielęcina.

Na programy proste na rynku wewnętrznym, dotyczące osi tematycznej 1, tj. promujące systemy jakości UE przeznaczono 12 mln EUR, zaś na programy w ramach osi tematycznej 2, tj. promujących m.in. metody produkcji oraz walory zdrowotne i dietetyczne oraz dobrostan zwierząt przeznaczono 8 mln EUR. Na programy proste realizowane na rynkach krajów trzecich przeznaczono natomiast 75 mln EUR, w tym 5 mln EUR na programy dotyczące promocji wołowiny i cielęciny. Budżet na programy wielonarodowe skierowane na rynek wewnętrzny wynosi 43 mln EUR, zaś na programy wielonarodowe skierowane na rynek krajów trzecich przewidziano kwotę podobnej wysokości, tj. 43,4 mln EUR.

Dodatkowo, podobnie jak w latach ubiegłych, przewidziano budżet na działania własne KE w wysokości 9,5 mln EUR. W sumie w RPP na 2020 rok KE zakłada przeznaczyć środki w wysokości 200,9 mln EUR.

Zaproszenia do składania wniosków dotyczących konkretnych kampanii promocyjnych zostaną opublikowane przez KE w styczniu 2020 r. Skierowane będą dla szerokiego grona podmiotów, takich jak np. organizacje branżowe lub międzybranżowe, czy organizacje producentów i grupy rolno-spożywcze odpowiedzialne za działania promocyjne. Programy powinny podkreślać szczególne cechy metod produkcji rolnej w Unii (bezpieczeństwo żywności, identyfikowalność, autentyczność, etykietowanie, aspekty żywieniowe i zdrowotne, dobrostan zwierząt, poszanowanie środowiska naturalnego i zrównoważony rozwój) oraz cechy produktów UE pod względem jakości, smaku, różnorodności lub tradycje.

Jednocześnie, 30 stycznia 2020 r. w Brukseli odbędzie się dzień informacyjny (tzw. Info day), organizowany przez Komisję Europejską (tj. DG AGRI) i CHAFEA, podczas którego będzie można zdobyć szczegółowe informacje oraz spotkać się z potencjalnymi partnerami do realizacji programów wielonarodowych.

Za realizację tej strategicznej polityki, w imieniu Komisji odpowiada Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (tj. CHAFEA).

Szczegółowe informacje dotyczące RPP na 2020 rok można znaleźć na poniższej stronie CHAFEA:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6287

News