Dobre wyniki w eksporcie artykułów rolno-spożywczych - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Dobre wyniki w eksporcie artykułów rolno-spożywczych

W okresie od stycznia do listopada 2021 r. wartość eksportu ogółem towarów rolno-spożywczych z Polski, w porównaniu z tym samym okresem roku 2020, wzrosła o 8,2%, do 34,1 mld EUR, tj. 155,3 mld zł.

Wzrost eksportu w okresie styczeń-listopad 2021 r. był wynikiem: utrzymującego się popytu na polskie produkty na rynku międzynarodowym, dzięki dostosowywaniu oferty asortymentowej przez naszych rodzimych przedsiębiorców do zróżnicowanych preferencji  konsumentów zagranicznych; dobrego przygotowania krajowych firm do funkcjonowania w warunkach pandemii oraz rosnącej aktywności gospodarczej polskich przedsiębiorców; konkurencyjności cenowej i jakościowej polskich produktów rolno-spożywczych;  korzystnej dla eksporterów deprecjacji waluty krajowej względem euro; dywersyfikacji kierunków eksportu, co pozwalało na niwelowanie spadku wartości eksportu do Wielkiej Brytanii, po opuszczeniu przez ten kraj unii celnej UE.

 

Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych Ministerstwa Finansów, 2021 r. – dane wstępne. Saldo obliczono na podstawie danych z dokładnością do kilku miejsc dziesiętnych

Około 73% wpływów z eksportu produktów rolno-spożywczych uzyskano ze sprzedaży do krajów Unii Europejskiej. Na rynku unijnym sprzedano towary o wartości 24,7 mld EUR, co oznaczało wzrost o 10% w stosunku do analogicznego okresu 2020 r. Największe przychody z eksportu do UE-27 uzyskano ze sprzedaży do Niemiec (8,6 mld EUR, wzrost o 8%), Niderlandów i Francji (po 2,0 mld EUR, wzrost odpowiednio o 14% i 16%), Włoch (1,7 mld EUR, wzrost o 8%) i Czech (1,4 mld EUR, wzrost o 4%).

Do krajów pozaunijnych wyeksportowano produkty rolno-spożywcze o wartości ponad 9,3 mld EUR (wzrost o 3%) – najwięcej do Wielkiej Brytanii (2,7 mld EUR¹, spadek o 4%), na Ukrainę (0,7 mld EUR, wzrost o 5%), do Rosji (0,6 mld EUR, wzrost o 18%), USA (0,6 mld EUR, wzrost o 13%), Arabii Saudyjskiej (0,5 mld EUR, spadek o 21%) oraz Algierii (0,4 mld EUR, wzrost o 78%).

 

Eksport produktów rolno-spożywczych z Polski w ujęciu miesięcznym

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych Ministerstwa Finansów, 2021 r. - dane wstępne

W strukturze towarowej eksportu dominowało mięso i produkty mięsne (6,3 mld EUR, wzrost o 8%), w tym głównie mięso drobiowe, przetwory mięsne, mięso wołowe i wieprzowe. Kolejną grupę stanowiło ziarno zbóż i przetwory (4,3 mld EUR, wzrost o 11%), tytoń i wyroby tytoniowe (3,8 mld EUR, spadek o 5%), cukier i wyroby cukiernicze (2,5 mld EUR, wzrost o 8%), produkty mleczne (2,4 mld EUR, wzrost o 12%) oraz ryby i przetwory rybne (2,2 mld EUR, wzrost o 4%).

 

Struktura towarowa polskiego eksportu rolno-spożywczego
w okresie styczeń–listopad 2021 r.

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów

Import towarów rolno-spożywczych osiągnął 22,3 mld EUR (101,8 mld zł) i był o 7,3% wyższy niż przed rokiem. W okresie od stycznia do listopada 2021 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r., eksport towarów z Polski rósł w tempie szybszym od importu, co skutkowało 9,9% wzrostem dodatniego salda wymiany handlowej, które wyniosło 11,7 mld EUR (53,5 mld zł).

 

1) Eksport do Wielkiej Brytanii był o 4% mniejszy i osiągnął 2,7 mld EUR, co jest spowodowane m.in zmianami administracyjno-organizacyjnymi we wzajemnych relacjach handlowych w związku z opuszczeniem przez Wielką Brytanię rynku i unii celnej UE, a także zwiększonymi zapasami poczynionymi przez importerów brytyjskich w ostatnim kwartale 2020 r. na poczet pierwszych miesięcy 2021 r.

News