Agro OZE: webinaria biometanownie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Agro OZE: webinaria biometanownie

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przeprowadził cztery webinaria w zakresie środowiskowych uwarunkowań dotyczących budowy i funkcjonowania biometanowni. W szkoleniach wzięło udział około 220 osób.

Webinaria otworzył, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR Marek Chibowski. Podkreślił, że obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 170 instalacji do wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego, w tym 35 mikrobiogazowni rolniczych, nie ma natomiast żadnej instalacji, która przetwarzałaby biogaz rolniczy na biometan. Polska jest krajem typowo rolniczym, z silnie rozwiniętym sektorem rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. Dzięki temu mamy ogromny potencjał rolniczych surowców odpadowych, które mogą być wykorzystywane do produkcji biometanu. Niektóre źródła wskazują, że w Polsce można wytworzyć około 8 mld m3 biometanu rocznie, odpowiednika gazu ziemnego.

Szkolenie podzielono na trzy panele. W pierwszym uczestnicy zapoznali się z tematyką obejmującą zasady funkcjonowania instalacji biogazowych i biometanowych, wytwarzania biometanu w różnych formach skupienia oraz korzyści środowiskowych wynikających z funkcjonowania instalacji biogazowych i biometanowych. Panel poprowadził prof. dr hab. inż. Jacek Dach z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Drugi panel został poświęcony różnicom pomiędzy biogazowniami rolniczymi a pozostałymi tego typu instalacjami oraz uregulowaniom prawnym dotyczącym powstawania instalacji biogazowych i biometanowych. Tę część poprowadził, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Biometanu Marek Pituła. Trzeci panel dotyczył przedstawienia i omówienia przykładowego raportu oddziaływania na środowisko opartego o planowaną inwestycję biometanową, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań generowanych przez instalację oraz rozwiązań minimalizujących lub kompensacyjnych. Panel został poprowadzony przez dr hab. inż. prof. UP Alinę Kowalczyk-Juśko z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W webinariach wzięło udział około 220 osób, w tym przedstawiciele: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizuje zadania ukierunkowane na wspieranie odnawialnych źródeł energii w rolnictwie. Więcej informacji o tego typu działaniach można znaleźć na naszej stronie internetowej: https://www.kowr.gov.pl/odnawialne-zrodla-energii/dzialania-informacyjno-promocyjne.

News