Zbiory zbóż w 2020 r. na rekordowym poziomie* - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Zbiory zbóż w 2020 r. na rekordowym poziomie*

Od trzech lat nieprzerwanie rosną zbiory zbóż w Polsce. Według najnowszych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego polscy rolnicy w 2020 r. zebrali rekordowe 33,3 mln ton zbóż wobec 29 mln ton w roku 2019 (wzrost o 15%) – podkreśla Marcin Wroński, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR.

Wzrost tegorocznych zbiorów uzyskany przez producentów rolnych wynika z lepszych plonów, gdyż powierzchnia zasiewów była zbliżona
do notowanej rok wcześniej, tj. około 7,9 mln ha. Do kwietnia występowały niedobory wilgoci w glebie. Opady deszczu, które wystąpiły od końca
maja do lipca i nieznaczne straty zimowe zbóż ozimych wpłynęły korzystnie na zwiększenie plonów zaznacza Dyrektor Wroński. Średni plon tych
zbóż w Polsce rzeczoznawcy GUS ocenili na 42,3 dt/ha wobec 36,7 dt/ha w 2019 r.

                                Krajowe zbiory zbóż ogółem (z kukurydzą gryką i prosem)

 

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych GUS.

 

Powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosła około 7,2 mln ha i była o 1% większa niż przed rokiem.
Powierzchnia uprawy pszenicy ukształtowała się na poziomie 2,5 mln ha, pszenżyta – 1,3 mln ha, żyta, jęczmienia i mieszanek zbożowych
– po około 1 mln ha, a owsa – 0,5 mln ha. Średni plon zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi w Polsce w 2020 r. oceniono na
40,2 dt/ha, o 14% więcej niż rok wcześniej.

Według GUS tegoroczne zbiory zbóż podstawowych z mieszankami (bez kukurydzy, prosa i gryki) ukształtowały się na poziomie
28,9 mln ton wobec 25,1 mln ton w 2019 r. (również o 15% wyższym).

Zbiory pszenicy oszacowano na blisko 12 mln ton wobec 11 mln ton w 2019 r. Pszenżyta mogło zostać zebrane 5,1 mln ton (o 12% więcej),
a jęczmienia – 3,8 mln ton (o 13,5% więcej). Zbiory żyta osiągnęły poziom 3,1 mln ton, o 25% wyższy. Większe od ubiegłorocznych szacowane są
również zbiory pozostałych zbóż. Zbiory mieszanek zbożowych wzrosły z 2,5 mln ton do 3,3 mln ton (wzrost o 35%), a owsa – z 1,2 mln ton
do 1,6 mln ton (wzrost o 29%).

          Szacunek zbiorów zbóż podstawowych z mieszankami w 2020 r. na tle zbiorów z 2019 r.

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych GUS.

Marcin Wroński, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR wskazuje, że większe będą również będą zbiory kukurydzy. Ocenia się, że może
zostać zebrane ponad 4 mln ton tego zboża, a ziarno z tegorocznych zbiorów prawdopodobnie będzie wykazywać lepsze parametry biochemiczne niż
ze zbiorów w 2019 r.

* Informacja Sygnalna GUS, „Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2020 r.” opublikowana 30 września 2020 r.

 

Aktualności