Zaproszenie KE do składania propozycji programów promocyjnych - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Zaproszenie KE do składania propozycji programów promocyjnych

Komisja Europejska zaprosiła do składania przez beneficjentów propozycji programów promocyjnych. Wnioski należy składać do 21 kwietnia br., natomiast decyzja, które z nich otrzymają finansowanie zapadnie jesienią.

W nawiązaniu do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich, które uchyliło z dniem 30 listopada 2015 roku wcześniej obowiązujące rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008, w dniu 20 stycznia 2022 roku, w ramach polityki promocyjnej UE, Komisja Europejska zamieściła na swojej stronie internetowej siódme już zaproszenie do składania przez beneficjentów propozycji programów promocyjnych, zarówno „prostych” jak i tzw. programów „wielonarodowych”, tj. takich w których uczestniczy wiele państw członkowskich.

W ww. zaproszeniu, które w tym roku zostało podzielone na 15 odrębnych tematów do wyboru, w tym 9 tematów w ramach programów „prostych” i 6 tematów dotyczących programów „wielonarodowych”, określone zostały m.in. szczegółowe cele, harmonogram prac, dostępny budżet, kryteria wyboru, rodzaje kwalifikujących się działań, przepisy finansowe, czy procedura składania wniosków.

Podobnie do roku poprzedniego, i w tym roku szczególny nacisk położono na promowanie produktów i metod upraw, które bezpośrednio wspierają cele Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak produkty ekologiczne, owoce i warzywa w kontekście zbilansowanej diety oraz zrównoważone rolnictwo. Ponadto programy powinny również informować konsumentów o różnych systemach jakości UE lub promować wysokie standardy bezpieczeństwa i jakości UE, a także różnorodność i autentyczność produktów europejskich.

Złożone projekty będą oceniane w szczególności pod kątem kryteriów zrównoważonej produkcji i konsumpcji, zgodnie z celami klimatycznymi i środowiskowymi Wspólnej Polityki Rolnej, Europejskim Zielonym Ładem i strategią „od pola do stołu”.

Na współfinansowanie programów w 2022 r. KE przyznała łącznie kwotę 185,9 mln euro. Z całkowitego budżetu aż 176,4 mln euro przeznaczone jest na współfinansowanie programów promocyjnych, które zostaną wybrane spośród złożonych w 2022 roku propozycji, w następstwie ogłoszonych przez KE ww. zaproszeń. 9,5 mln euro przydzielono natomiast na inicjatywy własne KE.

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie działań w ramach zaproszeń na programy „proste” wynosi 89 mln euro, zaś budżet na programy, w których uczestniczy wiele państw szacuje się na 87,4 mln euro.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 21 kwietnia 2022 r., o godzinie 17.00. Wnioski można składać jedynie za pośrednictwem specjalnego portalu.

 Komisja oceni wnioski, a jesienią ogłosi, które z nich otrzymają finansowanie.

Zaproszenia zarówno na programy „proste”, jak i na programy „wielonarodowe” zostały zamieszczone na portalu Search Funding & Tenders (europa.eu).

 

 Więcej informacji:

Informacja KE, na temat nowego naboru do składania wniosków/propozycji programów promocyjnych.

Roczny program prac na 2022 r., w zakresie unijnej polityki promocji.

Szczegóły dotyczące polityki UE, w zakresie promocji produktów rolnych.                

Jak aplikować, tj. kolejne etapy składania wniosków, często popełniane błędy, kwalifikujący się beneficjenci, czy porady dla wnioskodawców.

Aktualności