„Trzecie zaproszenie KE do składania propozycji programów promocyjnych w ramach nowej polityki promocyjnej” - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

„Trzecie zaproszenie KE do składania propozycji programów promocyjnych w ramach nowej polityki promocyjnej”

W wyniku nowej polityki promocyjnej przyjętej przez Komisję Europejską, jak również w nawiązaniu do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich, które uchyliło z dniem 30 listopada 2015 roku wcześniej obowiązujące rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008, w dniu 12 stycznia 2018 roku, w ramach nowej polityki promocyjnej, Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE trzecie już zaproszenie do składania przez beneficjentów propozycji programów promocyjnych, zarówno „prostych” jak i tzw. programów „multi”, tj. takich w których uczestniczy wiele państw członkowskich.

Dopuszcza się programy obejmujące szeroki zakres kwestii – od ogólnych kampanii na rzecz zdrowej żywności po konkretne sektory rynku. Dwie trzecie dostępnych w 2018 r. środków przeznaczono na promowanie unijnych produktów żywnościowych w państwach spoza UE, w szczególności tych, do których Unia mogłaby znacznie zwiększyć eksport rolno-spożywczy, jak Kanada, Japonia, Chiny, Meksyk i Kolumbia. W przypadku programów wewnątrz UE szczególny nacisk należy położyć na informowanie konsumentów o różnych unijnych systemach i oznaczeniach jakości, takich jak oznaczenia geograficzne czy produkty ekologiczne. Finansowanie sektorowe będzie przeznaczone na programy promujące zrównoważoną hodowlę, m. in. owiec i kóz. Przewidziano również finansowanie kampanii promujących zdrowe żywienie oraz spożywanie owoców i warzyw. Pełny wykaz priorytetów Komisji i dostępnych środków finansowych można znaleźć na poniższej stronie internetowej:

https://ec.europa.eu/info/news/commission-focus-growth-markets-eu-food-and-drink-2018-promotion-programmes_pl.

W obu zaproszeniach określone zostały m.in. szczegółowe cele, priorytety tematyczne, harmonogram prac, dostępny budżet, kryteria kwalifikowalności, rodzaje kwalifikujących się działań, przepisy finansowe, czy procedura składania wniosków.

Na współfinansowanie programów w 2018 r. KE przeznaczyła łącznie kwotę 169 mln euro (tj. o 27 mln euro więcej niż w 2017 r.). Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie działań w ramach zaproszenia na programy „proste” wynosi 95 000 000 EUR, zaś budżet na programy, w których uczestniczy wiele państw szacuje się na 74 100 000 EUR.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 12 kwietnia 2018 r., o godzinie 17.00. Wnioski można składać jedynie za pośrednictwem specjalnego portalu.

Komisja oceni wnioski, a jesienią ogłosi, które z nich otrzymają finansowanie.

Zaproszenie na programy „proste” zostało zamieszczone pod poniżej wskazanym adresem:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:009:FULL&from=EN,

zaś zaproszenie na programy „multi” znajduje się w następującym miejscu:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:009:FULL&from=EN

 

Więcej informacji:

Szczegóły dotyczące polityki UE w zakresie promocji produktów rolnych.

Roczny program prac na 2018 r. w zakresie polityki promocji.

Wyniki zaproszenia do składania wniosków na rok 2017 (programy proste).

Informacje na temat dnia informacyjnego, który odbędzie się 31 stycznia 2018 r. w Brukseli. Będzie on otwarty dla wszystkich potencjalnych beneficjentów, agencji reklamowych i organów krajowych.

Aktualności