Powołanie Rady Kobiet w rolnictwie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Powołanie Rady Kobiet w rolnictwie

W dniu 8 marca br. została powołana Rada Kobiet w rolnictwie. Akty powołania wręczył Henryk Kowalczyk, Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewodniczącą Rady Kobiet w rolnictwie została Anna Gembicka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W Radzie Kobiet znalazła się Małgorzata Gośniowska-Kola, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

W swoim wystąpieniu Henryk Kowalczyk zwrócił uwagę, że Polska jest w szczególnym momencie ze względu na wojnę w Ukrainie. Poinformował, że rozmawiał z ministrem rolnictwa Ukrainy i informacje jakie od niego uzyskał są przygnębiające. Wyraził też wdzięczność wszystkim kobietom w Polsce, które wspierają uchodźców.

To, że nie ma obozów dla uchodźców, to jest głównie zasługa kobiet. Myślę, że przede wszystkim dzięki nim uchodźcy, którzy zostali zmuszeni do ucieczki przed straszną wojną mają gdzie się zatrzymać i znajdują godne miejsce w naszych rodzinnych domach. To jest ogromna zasługa kobiet – podkreślił wicepremier Henryk Kowalczyk.

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że zadaniem Rady Kobiet w rolnictwie, jako ciała doradczego, jest proponowanie rozwiązań korzystnych dla rolnictwa, a zwłaszcza dla kobiet pracujących w tym sektorze.

Anna Gembicka podkreśliła, że rola kobiet w życiu społecznym jest coraz większa.

– Głos kobiet, także w rolnictwie i sektorze rolno-spożywczym, jest coraz lepiej słyszalny. To znajduje swoje odbicie w działaniach ministerstwa, nie tylko w powołaniu tej Rady. Pierwszy raz w historii mamy taką sytuację, kiedy szefami instytucji rolniczych podległych ministerstwu są właśnie kobiety. Kobiety są także liderkami wielu organizacji branżowych, związków zawodowych, organizacji pozarządowych, oczywiście kół gospodyń wiejskich, a także prowadzą gospodarstwa rolne – zaznaczyła wiceminister Gembicka. – Mam nadzieję, że ta Rada będzie takim organem dla kobiet, dla ministerstwa, który będzie przekazywał wiele postulatów – dodała.

Kadencja Rady Kobiet w rolnictwie będzie trwać 3 lata, a w jej skład może wchodzić nie więcej niż 20 osób.

Zadania Rady Kobiet w rolnictwie:

 • analiza bieżącej sytuacji  kobiet na obszarach wiejskich i identyfikowanie problemów,
 • rekomendowanie i podejmowanie inicjatyw w zakresie polepszania lub wzmacniania pozycji i roli kobiet na obszarach wiejskich i ich aktywizacji, a także przeciwdziałanie dyskryminacji w szczególności kobiet ze szczególnymi potrzebami (niepełnosprawnych),
 • inicjowanie i wspieranie akcji społecznych, szkoleń, debat, konferencji oraz programów i kampanii społecznych, podnoszących świadomość społeczną w zakresie praw kobiet,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących obszarów bezpośrednio lub pośrednio związanych z równouprawnieniem i sytuacją kobiet i dziewcząt,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz jednostkami podległymi Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanymi w zakresie działań na rzecz równości i respektowania praw kobiet,
  w tym dotyczących polityki rodzinnej, dostępności opieki zdrowotnej, profilaktyki zdrowia psychicznego, ochrony przed przemocą, aktywizacji zawodowej
  i równouprawnienia we wszystkich dziedzinach życia,
 • wspieranie i rekomendowanie działań mających na celu promowanie:

-  dobrych praktyk w rolnictwie i przetwórstwie,

-  ekologicznej żywności,

-  dziedzictwa i kultury wsi,

-  pozytywnych aspektów życia na terenach niezurbanizowanych,

 • podejmowanie innych działań bezpośrednio lub pośrednio związanych z szeroko pojętą sytuacją kobiet w rolnictwie.

Dodatkowo w celu realizacji powyższych zadań Rady Kobiet w rolnictwie przewodniczący będzie mógł zapraszać, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady, inne osoby w charakterze ekspertów z głosem doradczym. Ponadto przewodniczący będzie mógł również tworzyć grupy robocze i tematyczne złożone z członków Rady oraz innych osób zaproszonych do udziału w pracach Rady, a także zlecać wykonanie opracowań, analiz, raportów i ekspertyz.

Więcej informacji na temat Rady Kobiet w rolnictwie pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/powolanie-rady-kobiet-w-rolnictwie2

Aktualności