PO PŻ dla uchodźców z Ukrainy - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

PO PŻ dla uchodźców z Ukrainy

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, jako Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 informuje organizacje partnerskie biorące udział w tym programie, że istnieje możliwość rozszerzenia katalogu działań kierowanych do uchodźców z Ukrainy, korzystających z pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ.

Działania powinny być dostosowane do specyfiki potrzeb tej szczególnej grupy docelowej, np. pomoc w nawiązaniu kontaktu z właściwymi służbami, doradztwo i inne działania wspierające uchodźców.

Sprawozdawczość w odniesieniu do działań towarzyszących adresowanych do uchodźców z Ukrainy obejmuje zarówno liczbę zrealizowanych działań, jak i liczbę objętych nimi osób.

 

 

PO PŻ для біженців з України

Міністерство сім’ї та соціальної політики, як орган управління підпрограмою Оперативної програми «Продовольча допомога 2014-2020» 2021, інформує партнерські організації, які беруть участь у цій програмі, що існує можливість розширення каталогу заходів, спрямованих на біженців з України, використання продовольчої допомоги в рамках ОП PŻ.

Дії мають бути пристосовані до конкретних потреб цієї цільової групи, наприклад, допомога у встановленні контактів з компетентними службами, консультування та інші заходи з підтримки біженців.

Звіти про супровідні заходи для українських біженців охоплюють як кількість проведених заходів, так і кількість охоплених людей.

Aktualności