„Piąte zaproszenie KE do składania propozycji programów promocyjnych w ramach nowej polityki promocyjnej” - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

„Piąte zaproszenie KE do składania propozycji programów promocyjnych w ramach nowej polityki promocyjnej”

W wyniku nowej polityki promocyjnej przyjętej przez Komisję Europejską, jak również w nawiązaniu do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich, które uchyliło z dniem 30 listopada 2015 roku wcześniej obowiązujące rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008, w dniu 14 stycznia 2020 roku, w ramach nowej polityki promocyjnej, Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE piąte już zaproszenie do składania przez beneficjentów propozycji programów promocyjnych, zarówno „prostych” jak i tzw. programów „wielonarodowych”, tj. takich w których uczestniczy wiele państw członkowskich.

W obu zaproszeniach określone zostały m.in. szczegółowe cele, priorytety tematyczne, harmonogram prac, dostępny budżet, kryteria kwalifikowalności, rodzaje kwalifikujących się działań, przepisy finansowe, czy procedura składania wniosków.

Na współfinansowanie programów w 2020 r. KE przeznaczyła łącznie kwotę 191,4 mln euro. Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie działań w ramach zaproszenia na programy „proste” wynosi 100 mln euro, zaś budżet na programy, w których uczestniczy wiele państw szacuje się na 91,4 mln euro.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 15 kwietnia 2020 r., o godzinie 17.00. Wnioski można składać jedynie za pośrednictwem specjalnego portalu.

Komisja oceni wnioski, a jesienią ogłosi, które z nich otrzymają finansowanie.

Zaproszenie na programy „proste” zostało zamieszczone pod poniżej wskazanym adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2020/012/07&from=PL,  

zaś zaproszenie na programy „wielonarodowe” znajduje się w następującym miejscu:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2020/012/08&from=PL.

 

Więcej informacji:

Szczegóły dotyczące polityki UE w zakresie promocji produktów rolnych.

Roczny program prac na 2020 r. w zakresie polityki promocji.

Informacje na temat dnia informacyjnego, który odbędzie się 30 stycznia 2020 r. w Brukseli. Będzie on otwarty dla wszystkich potencjalnych beneficjentów, agencji reklamowych i organów krajowych.

Aktualności