Realizacja "uprawnień zabużańskich" - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Realizacja "uprawnień zabużańskich"

Ośrodek prowadzi sprzedaż nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przez oddziały terenowe i filie na zasadach określonych w rozdziale 6 ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Podstawowym sposobem sprzedaży nieruchomości Zasobu jest tryb przetargowy.

Zasady realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej reguluje ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. z 2005 r.  Nr 169, poz. 1418). W myśl ww. ustawy Ośrodek dokonuje zaliczenia na poczet ceny sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego w wysokości określonej w decyzji.

W  przetargach  organizowanych  przez  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  osoby z uprawnieniami zabużańskimi traktowane są jak każdy inny oferent przystępujący do przetargu (wyjątek stanowi zwolnienie z wpłaty wadium na podstawie przedstawionego zaświadczenia lub decyzji). Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy osobę wskazaną w decyzji lub zaświadczeniu (lub jej spadkobierców) zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty, jeżeli dołączą do oferty pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy. W przypadku przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości Zasobu WRSP zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy osoba uprawniona powinna złożyć przed przetargiem, w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu przetargu. Niespełnienie powyższego wymogu spowoduje konieczność wpłaty całego wadium, jeżeli osoba uprawniona będzie zamierzała przystąpić do przetargu. Należy podkreślić, że zwolnienie z obowiązku wniesienia wadium następuje tylko do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty, pozostała część wadium powinna zostać uiszczona w miejscu, formie i terminie wskazanym w ogłoszeniu przetargu. Warunkiem koniecznym, aby w takim wypadku osoba uprawniona została dopuszczona do udziału w przetargu jest wywiązanie się z warunków określonych dla „obydwu części” wadium.

           Zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, oraz stanowiskiem Ministerstwa Infrastruktury uprawnienie przysługuje łącznie wszystkim spadkobiercom. Zatem realizacja uprawnień na podstawie odrębnych zaświadczeń przez każdego ze spadkobierców, a także dokonanie przez nich wyboru różnych form realizacji prawa do rekompensaty pozostaje w sprzeczności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

             Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium albo osoby wskazane w     zaświadczeniu lub decyzji przed przetargiem przedłożą Komisji Przetargowej oryginały zaświadczeń lub decyzji dot. uprawnień zabużańskich oraz pisemne oświadczenia wpłacenia kwoty równej wysokości wadium, ustalonego dla uczestników przetargu (szczegółowe zasady opisane zostały w pkt I.2 powyżej). W razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży zaświadczenia lub decyzje (oryginały) przedłożone przez uczestnika przetargu, który:

  • wygrał przetarg -pozostają w dyspozycji Ośrodka do czasu zawarcia umowy sprzedaży lub uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylania się od zawarcia umowy sprzedaży,
  • nie wygrał przetargu – zostają zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.