Nieodpłatne przekazywanie gruntów Zasobu - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Nieodpłatne przekazywanie gruntów Zasobu

Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, upoważnia Ośrodek do nieodpłatnego przekazywania gruntów Zasobu na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy, na własność jeżeli nieruchomości te przeznaczone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury i kultury fizycznej, zakładania lub rozszerzania cmentarzy komunalnych.