Bezzwrotna pomoc finansowa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Bezzwrotna pomoc finansowa

Bezzwrotna pomoc finansowa w ramach Programu Pomocy Środowiskom Popegeerowskim

W ramach powierzonych zadań ustawowych, KOWR może udzielić bezzwrotnej pomocy finansowej na realizację zadań infrastrukturalnych na mieniu nieodpłatnie przejętym z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Odbiorcami bezzwrotnej pomocy finansowej są z reguły gminy, ale mogą być również spółdzielnie mieszkaniowe.

Bezzwrotna pomoc finansowa może dotyczyć przedsięwzięć polegających na budowie, remoncie, przebudowie budynków i lokali, a także obiektów infrastruktury technicznej przekazanych przez Ośrodek na podstawie przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa bez doprowadzenia do należytego stanu technicznego.

Wsparcie finansowe udzielane przez Ośrodek może dotyczyć przedsięwzięć związanych z zaopatrzeniem w wodę, gospodarki ściekowej, remontów budynków i zasiedlonych mieszkań, przebudowy dróg osiedlowych. 

Decyzje w sprawie udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej w wysokości do 100 tyś zł. podejmuje dyrektor oddziału terenowego na pisemny wniosek beneficjenta. Udzielana przez Ośrodek pomoc może stanowić do 100% kosztów. Decyzja o udzieleniu dofinansowania jest poprzedzona analizą zasadności i celowości wsparcia finansowego, która uwzględnia w szczególności możliwości finansowe wynikające z planu finansowego Ośrodka, a także możliwości zastosowania innych form finansowania i udziału beneficjenta i innych podmiotów w sfinansowaniu przedsięwzięcia.