Zasób - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Zasób

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest państwową osobą prawną, której Skarb Państwa powierzył wykonywanie prawa własności w odniesieniu do nieruchomości przekazanych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, określone w ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, a także w innych przepisach i dokumentach, wyznaczających kierunki i zakres działania KOWR oraz realizacji założeń polityki społeczno-gospodarczej państwa, zwłaszcza na rzecz wsi, rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

W ramach określonego w art. 5 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa ustawowego stosunku powiernictwa, KOWR uzyskał kompetencję do wykonywania we własnym imieniu praw Skarbu Państwa w odniesieniu do, stanowiącego własność Skarbu Państwa, mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa występuje w obrocie prawnym samodzielnie, jako odrębny jego uczestnik (osoba prawna).

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa kontynuuje działalność Agencji Nieruchomości Rolnych następczyni Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa z uwzględnieniem regulacji zawartych w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa została powołana w październiku
1991 r. mocą ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa po to, aby przejąć, zrestrukturyzować i sprywatyzować mienie po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych, nieruchomości rolne Państwowego Funduszu Ziemi, a także inne mienie stanowiące własność Skarbu Państwa. Ponadto na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Agencja została także zobowiązana do przejmowania na własność Skarbu Państwa nieruchomości rolnych, wchodzących w skład gospodarstw rolnych, na wniosek właścicieli, którzy mają ustalone prawo do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego rolników.
Agencja przejęła do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa około 4 708 tys. ha, z których 80 % pochodziło z 1 666 zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej (ppgr) o przeciętnej powierzchni 2 250 ha.

Przejęte państwowe gospodarstwa rolne podlegały restrukturyzacji, w ramach której m.in. wydzielano do zaoferowania w drodze sprzedaży lub dzierżawy zarówno większe obszarowo nieruchomości posiadające bazę budynkową, jak też grunty niezabudowane, służące głównie powiększaniu istniejących gospodarstw indywidualnych. Restrukturyzacja prowadziła również do wydzielenia gruntów na inne cele, np. gruntów niezbędnych gminom na realizację zadań własnych, czy też gruntów nierolnych. Opracowywane programy restrukturyzacji przedstawiające sposób zagospodarowania mienia pochodzącego z byłych ppgr, przedkładane były do zaopiniowania gminom oraz konsultowane z organizacjami społeczno-zawodowymi rolników.

 

Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa

Według stanu na koniec czerwca 2017 r. w Zasobie WRSP pozostawało prawie 1.379 tys. ha, w tym prawie 42 tys. ha zajmowały tzw. „grunty obce” tj. takie, które z mocy prawa przeszły w trwały zarząd lub na własność innych podmiotów, lecz nie zostały jeszcze protokólarnie przez nie przejęte (np. grunty pod wodami płynącymi, które przeszły do RZGW i właściwych marszałków województw).

Według stanu na koniec czerwca 2017 r. w dzierżawie pozostawało 1.050.242 ha (tj. 76% powierzchni pozostającej w Zasobie) głównie na terenie działania oddziałów: we Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie i Warszawie.

 

Aktualny stan zagospodarowania Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na 31.10.2017 r.

Pozostaje w Zasobie WRSP – razem (w tys. ha):

1 376,8

w tym:

  • w dzierżawie

1 042,9

  • w trwałym zarządzie

     19,4

  • w wieczystym użytkowaniu

     53,2

  • w innych formach rozdysponowania „nietrwałego” (dożywotnie użytkowanie, bezumowne użytkowanie itp.)

15,4

Pozostaje do rozdysponowania:

   205,3

 

„Obce grunty w Zasobie WRSP”

    40,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powierzchnia gruntów ZWRSP do rozdysponowania na 31.10.2017 r.

Powierzchnia gruntów pozostających do rozdysponowania w Zasobie WRSP w latach 2015-2017.

 

Podstawowe akty prawne

Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego

Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa