Platforma Żywnościowa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Platforma Żywnościowa

                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

Informacje dotyczące projektu  „Platforma Żywnościowa”

 

 

Projekt „Platforma Żywnościowa” jest pionierskim rozwiązaniem na polskim rynku, a jego głównym celem jest utworzenie platformy handlu (giełdy), która umożliwi uczestnikom rynku rolno-spożywczego zawieranie kontraktów typu SPOT, a w dalszej perspektywie – kontraktów terminowych.

Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach programu GOSPOSTRATEG a realizowany przez konsorcjum w składzie: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – lider projektu, Instytut Ekonomiki Rolnictwa iGospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy (IERiGŻ) oraz Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego (IBPRS).

Uruchomienie prac w ramach projektu nastąpiło 1 czerwca 2018 r. Realizację wszystkich siedmiu zadań zaplanowano na 27 miesięcy. Zakończenie projektu przewidziano na 31 sierpnia 2020 r.

Projekt składa się z VII zadań:

 • Analizy rynkowe – zadanie zakończyło się 28.02.2019 r. (przez KOWR, IERiGŻ, IBPRS);
 • Opracowanie studium wykonalności projektu – zadanie zakończyło się 30.06.2019 r.,
 • Opracowanie zasad, procedur, wzorów dokumentów związanych z pilotażowym wdrażaniem projektu – zadanie zakończyło się 31.10.2019 r.,
 • Przygotowanie projektu stosownych regulacji prawnych – zadanie zrealizowane przez KOWR i zakończyło się 31.10.2019 r.,
 • Pilotaż proponowanego rozwiązania Platformy Żywnościowej – zadanie w trakcie realizacji (do 31.08.2020 r.),
 • Opracowanie materiałów informacyjnych dla potencjalnych użytkowników platformy żywnościowej – zadanie w trakcie realizacji (do 31.07.2020 r.),
 • Organizowanie spotkań informacyjnych, seminariów, konferencji szkoleniowych – zadanie w trakcie realizacji (do 31.07.2020 r.).

KOWR jako lider projektu jest zaangażowany w realizację wszystkich zadań projektowych: zadania: II – VII – wykonuje samodzielnie, w zadaniu 1 – współuczestniczy.

29 stycznia 2019 r. podpisano umowę na realizację trzech zadań (nr II, III, V) w ramach projektu Platforma Żywnościowa pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (zlecający) a konsorcjum (wykonawca) w składzie: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Towarowa Giełda Energii S.A. oraz Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A., tj.: opracowanie studium wykonalności projektu, opracowanie zasad, procedur, wzorów dokumentów związanych z pilotażowym wdrażaniem platformy oraz pilotaż proponowanego rozwiązania Platformy Żywnościowej.

31 października 2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (zlecający) a Althermedia Sp. z o.o. (wykonawca) na realizację kolejnych zadań projektowych tj. VI i VII, w ramach których zostaną m.in. opracowane materiały informacyjne dla potencjalnych użytkowników platformy żywnościowej, zorganizowane spotkania informacyjne, seminaria i konferencje szkoleniowe dla uczestników oraz powstanie strona internetowa.

Nowa formuła obrotu, wdrożona w ramach realizacji projektu Platforma Żywnościowa SELLFOOD powinna uzupełnić istniejące kanały dystrybucji towarów rolno-spożywczych w Polsce poprzez:

 • koncentrację podaży w duże partie o jednolitej jakości, wystandaryzowanym opakowaniu i oznakowaniu,
 • wystandaryzowanie umów i zasad handlu poprzez stworzenia przejrzystych i atrakcyjnychwarunków handlu,
 • wyeliminowanie lub istotne ograniczenie ryzyka cenowego, braku lub nieterminowej dostawy/odbioru towaru, opóźnienia lub braku zapłaty za dostarczony towar, niewłaściwej oceny ilości i jakości towaru będącego w obrocie,
 • ograniczenie kosztów transakcyjnych,
 • umożliwienie efektywnej prezentacji krajowej oferty towarów rolno-spożywczych oraz jej promocję na rynku Unii Europejskiej i krajów trzecich.

W dłuższej perspektywie nowy system powinien przyczynić się do:

 • zwiększenia płynności i przejrzystości rynku towarów rolno-spożywczych,
 • zwiększenia stabilności cen i przewidywalności uzyskiwanych przychodów, a przez to poprawy opłacalności produkcji rolnej,
 • podniesie bezpieczeństwo obrotu dla jego uczestników,
 • stworzenia systemu cen referencyjnych dla kontraktów długoterminowych,
 • wzmocnienia konkurencyjności polskiego sektora rolno-spożywczego na rynku UE i światowym.

Na platformie dokonywany będzie obrót towarami rolno-spożywczymi w formie sesji handlowych lub aukcji. Każdy będzie mógł dokonywać transakcji kupna-sprzedaży ściśle określonego i zdefiniowanego towaru rolnego, pod warunkiem, że spełni wymagania zawarte w regulaminie. Platforma Żywnościowa umożliwi kojarzenie ofert kupna-sprzedaży. Założeniem projektu jest stworzenie systemu bezpiecznych transakcji handlowych.

Ofertę dla magazynów na świadczenie usług przechowalniczych będzie mogło złożyć przedsiębiorstwo będące spółką prawa handlowego. Przedsiębiorstwo składające ofertę na świadczenie usług przechowalniczych zadeklaruje wielkość powierzchni magazynowej, która zostanie poddana kontroli autoryzacyjnej. Przedsiębiorstwo przechowalnicze będzie otrzymywało zapłatę za przyjęcie, przechowywanie i wydanie faktycznej ilości składowanego ziarna zboża.