Platforma Żywnościowa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Platforma Żywnościowa

                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

Informacje dotyczące projektu  „Platforma Żywnościowa”

 

 

Projekt „Platforma Żywnościowa” jest pionierskim rozwiązaniem na polskim rynku, które umożliwi uczestnikom rynku rolno-spożywczego zawieranie kontraktów typu SPOT, a w dalszej perspektywie – kontraktów terminowych. Jego głównym celem jest utworzenie platformy handlu (giełdy towarowej). Prace realizowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa potrwają do 31 sierpnia 2020 r. Całkowity koszt projektu to 11 070 205 zł.

Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach programu GOSPOSTRATEG i realizowany przez konsorcjum w składzie: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) – lider projektu, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i  Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy (IERiGŻ) oraz Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego (IBPRS).

Uruchomienie prac nastąpiło 1 czerwca 2018 r. Realizację wszystkich zadań zaplanowano na 27 miesięcy. Zakończenie projektu przewidziano na 31 sierpnia 2020 r.

Projekt składa się z VII zadań:

 1. Analizy rynkowe – zadanie zakończyło się 28.02.2019 r. (zrealizowane przez KOWR, IERiGŻ, IBPRS);
 2. Opracowanie studium wykonalności projektu – zadanie w trakcie realizacji przez wykonawcę (do 30.06.2019 r.),
 3. Opracowanie zasad, procedur, wzorów dokumentów związanych z pilotażowym wdrażaniem projektu – zadanie w trakcie realizacji przez wykonawcę (do 31.10.2019 r.),
 4. Przygotowanie projektu stosownych regulacji prawnych – zadanie do realizacji przez KOWR (od 1.07 do 31.10.2019 r.),
 5. Pilotaż proponowanego rozwiązania Platformy Żywnościowej – zadanie w trakcie realizacji przez wykonawcę (do 31.08.2020 r.),
 6. Opracowanie materiałów informacyjnych dla potencjalnych użytkowników w platformie żywnościowej – zadanie do zlecenia przez KOWR (realizacja do 31.07.2020 r.),
 7. Organizowanie spotkań informacyjnych, seminariów, konferencji szkoleniowych – zadanie do zlecenia przez KOWR (realizacja do 31.07.2020 r.).

KOWR jako lider projektu jest zaangażowany w realizację wszystkich zadań projektowych: zadania: II – VII – wykonuje samodzielnie lub je zleca i nadzoruje, w zadaniu 1 – współuczestniczy.

29 stycznia 2019 r. podpisano umowę na realizację trzech zadań (nr II, III, V) pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (zlecający) a konsorcjum (wykonawca) w składzie: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Towarowa Giełda Energii S.A. oraz Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. Wykonawca ma opracować studium wykonalności projektu, opracować zasady, procedury, wzory dokumentów związanych z pilotażowym wdrażaniem platformy oraz przeprowadzić pilotaż Platformy Żywnościowej.

W założeniu nowa formuła obrotu towarami rolno-spożywczymi powinna uzupełnić istniejące kanały dystrybucji w Polsce poprzez:

 • koncentrację podaży w duże partie o jednolitej jakości, wystandaryzowanym opakowaniu i oznakowaniu,
 • wystandaryzowanie umów i zasad handlu poprzez stworzenia przejrzystych i atrakcyjnych  warunków handlu,
 • wyeliminowanie lub istotne ograniczenie ryzyka cenowego, braku lub nieterminowej dostawy/odbioru towaru, opóźnienia lub braku zapłaty za dostarczony towar, niewłaściwej oceny ilości i jakości towaru będącego w obrocie,
 • ograniczenie kosztów transakcyjnych,
 • umożliwienie efektywnej prezentacji krajowej oferty towarów rolno-spożywczych oraz jej promocję na rynku Unii Europejskiej i krajów trzecich.

 

W dłuższej perspektywie nowy system powinien przyczynić się do:

 • zwiększenia płynności i przejrzystości rynku towarów rolno-spożywczych,
 • zwiększenia stabilności cen i przewidywalności uzyskiwanych przychodów, a przez to poprawy opłacalności produkcji rolnej,
 • podniesienia bezpieczeństwa obrotu dla jego uczestników,
 • wzmocnienia konkurencyjności polskiego sektora rolno-spożywczego na rynku UE i światowym.

 

Na platformie dokonywany będzie obrót towarami rolno-spożywczymi w formie sesji handlowych lub aukcji. Każdy będzie mógł dokonywać transakcji kupna-sprzedaży ściśle określonego i zdefiniowanego towaru rolnego, pod warunkiem, że spełni wymagania zawarte w regulaminie. Platforma Żywnościowa umożliwi kojarzenie ofert kupna-sprzedaży. Założeniem projektu jest stworzenie systemu bezpiecznych transakcji handlowych.

Ofertę dla magazynów na świadczenie usług przechowalniczych będzie mogło złożyć przedsiębiorstwo będące spółką prawa handlowego. Przedsiębiorstwo składające ofertę na świadczenie usług przechowalniczych zadeklaruje wielkość powierzchni magazynowej, która zostanie poddana kontroli autoryzacyjnej. Przedsiębiorstwo przechowalnicze będzie otrzymywało zapłatę za przyjęcie, przechowywanie i wydanie faktycznej ilości składowanego ziarna zboża.