Wniosek zbywcy - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wniosek zbywcy

Nabycie nieruchomości rolnej, za zgodą Dyrektora Generalnego, w trybie decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek zbywcy może nastąpić, jeżeli:

  1. wykaże on, że nie było możliwości nabycia nieruchomości rolnej przez rolnika indywidualnego lub podmioty wymienione w art. 2a ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
  2. nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej,
  3. w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji.

Ad. 1)

W składanym do KOWR wniosku zbywca nieruchomości oświadcza, że z uwagi na określone okoliczności nie było możliwości nabycia nieruchomości przez uprawnione podmioty oraz przedkłada dowody potwierdzające powyższe oświadczenie. Zbywca może m.in. podać w jaki sposób i przez jaki okres informacja o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości rolnej była podana do publicznej wiadomości załączając stosowne dokumenty.

Stosowne ogłoszenie może zostać opublikowane np.:

  • w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości, gdzie położona jest nieruchomość (m.in.  na tablicy ogłoszeń: sołectwa, lokalnej izby rolniczej, urzędu gminy),
  • na portalu internetowym dotyczącym nieruchomości,
  • w prasie o zasięgu ogólnokrajowym, w części zawierającej takie ogłoszenia.

Ad. 2)

Rękojmia w praktyce oznacza zbiór cech, zdarzeń i okoliczności dotyczących osoby, która zamierza prowadzić działalność rolniczą, a które to cechy i okoliczności uprawdopodobniają, iż działalność ta będzie wykonywana w prawidłowy sposób.

Rękojmia wiąże się m.in. z posiadaniem praktycznej wiedzy koniecznej do wykonywania zawodu, doświadczeniem czy przedstawieniem założeń do prowadzenia działalności rolniczej.

Wykazanie, iż nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia m.in. w zakresie prowadzenia zamierzonej działalności rolniczej oraz załączenie dokumentacji potwierdzającej powyższe.

Można podać m.in. informacje o planowanym sposobie wykorzystania nabywanej nieruchomości, o doświadczeniu w prowadzeniu produkcji rolniczej lub pracy w rolnictwie, czy też innych związkach z rolnictwem.

Na potwierdzenie powyższego zainteresowany może przedłożyć np.:

  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze – świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły,
  • zaświadczenia z KRUS o okresie ubezpieczenia,
  • oświadczenie potwierdzone przez wójta/burmistrza o powierzchni i okresie prowadzenia gospodarstwa rolnego,
  • opinię dotyczącą założeń nabywcy do prowadzenia działalności rolniczej, wydaną przez: Ośrodek Doradztwa Rolniczego, organizację społeczno-zawodową rolników, izbę rolniczą albo gminę.

Ad. 3)

Wystarczające będzie złożenie przez nabywcę oświadczenia o powierzchni wszystkich nieruchomości rolnych, których jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem oraz dzierżawcą.

Wniosek tego rodzaju może złożyć każdy właściciel nieruchomości rolnej.

Złożenie wniosku

Przepisy ustawy nie nakładają obowiązku posługiwania się sformalizowanym drukiem czy ściśle określonym wzorem wniosku. Aby wniosek spełniał swoją rolę, powinien zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz winien być podpisany przez wnoszącego żądanie.

Wniosek o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości rolnej powinien być złożony w oryginale w Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Tam też można uzyskać dodatkowe informacje, dotyczące m.in. sposobu wypełnienia wniosku. Dane teleadresowe Oddziałów Terenowych KOWR można znaleźć w zakładce: KONTAKT.

 

Przykładowy wniosek zbywcy DOC