Wniosek zbywcy - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wniosek zbywcy

Nabycie nieruchomości rolnej, za zgodą Dyrektora Generalnego, w trybie decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek zbywcy nieruchomości rolnej może nastąpić, jeżeli:

 1. wykaże on, że nie było możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej rolnikowi indywidualnemu, chyba że nabycie tej nieruchomości ma nastąpić na podstawie innej niż sprzedaż czynności prawnej,
 2. nabywca nieruchomości rolnej zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości rolnej,
 3. w wyniku nabycia nieruchomości rolnej nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych.

Ad. 1)

W składanym do KOWR wniosku zbywca nieruchomości rolnej oświadcza, że z uwagi na określone okoliczności nie było możliwości sprzedaży tej nieruchomości rolnikowi indywidualnemu oraz przedkłada dowody potwierdzające powyższe oświadczenie.

Zbywca winien podać m.in. w jaki sposób i przez jaki okres, nie krótszy jednak niż 1 miesiąc, informacja o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości rolnej była podana do publicznej wiadomości załączając stosowne dokumenty.

W celu uniknięcia trudności w wykazaniu, iż ogłoszenie dotyczyło konkretnej nieruchomości rolnej – ogłoszenie powinno zawierać m.in.:

 • oznaczenie nieruchomości zgodne z ewidencją gruntów,
 • powierzchnię i cenę zbywanej nieruchomości.

Stosowne ogłoszenie może zostać opublikowane m.in.:

 • w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości, gdzie położona jest nieruchomość (m.in. na tablicy ogłoszeń: sołectwa, lokalnej izby rolniczej, urzędu gminy),
 • na portalu internetowym dotyczącym nieruchomości,
 • w prasie, w części zawierającej takie ogłoszenia.

W przypadku, gdy nabycie nieruchomości ma nastąpić na podstawie innej czynności prawnej niż sprzedaż - zbywca nieruchomości rolnej, w składanym do KOWR wniosku - oświadcza, że nabycie nieruchomości nastąpi na podstawie innej czynności prawnej niż sprzedaż i wskazuje jaka to jest czynność prawna (np. darowizna, zamiana itp.).

UWAGA!

Wszystkie wymogi ustawowe określone w art. 2a ust. 4a-4h, dotyczące m.in.: miejsca zamieszczania ogłoszeń o zamiarze sprzedaży, sposobu dokumentowania otrzymania odpowiedzi na ogłoszenie, niezbędnych elementów ogłoszenia, wysokości proponowanej ceny, terminu składania odpowiedzi na ogłoszenie – będą obowiązywać od dnia 12.06.2020 r. tj. po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia nowelizacji ustawy.

Wówczas Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa udostępni wszystkim zainteresowanym system teleinformatyczny umożliwiający zamieszczanie nieodpłatnie ogłoszeń o zamiarze sprzedaży nieruchomości rolnych oraz odpowiedzi na te ogłoszenia.

Ad. 2)

Nabywca nieruchomości rolnej w składanym przez zbywcę do KOWR wniosku zobowiązuje się do prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości rolnej.

Pod pojęciem „prowadzenia działalności rolniczej” należy rozumieć prowadzenie działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.

Ad. 3)

Wystarczające będzie złożenie przez nabywcę oświadczenia o powierzchni wszystkich nieruchomości rolnych, których jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem oraz dzierżawcą.

Wniosek tego rodzaju może złożyć każdy właściciel (wszyscy współwłaściciele) nieruchomości rolnej.

Stronami postępowania administracyjnego dotyczącego zgody na nabycie nieruchomości rolnej są zbywca i nabywca nieruchomości rolnej.

Złożenie wniosku

Przepisy ustawy nie nakładają obowiązku posługiwania się sformalizowanym drukiem, czy ściśle określonym wzorem wniosku.

Niemniej jednak, poza elementami podania określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego, wniosek winien zawierać:

 1. oznaczenie zbywcy i nabywcy nieruchomości rolnej z podaniem ich adresów zamieszkania albo siedziby oraz w przypadku osoby fizycznej – numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) zbywcy i nabywcy nieruchomości rolnej, jeżeli został nadany, natomiast jeżeli osoba fizyczna nie posiada obywatelstwa polskiego – kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości,
 2. oznaczenie zbywanej nieruchomości rolnej według ewidencji gruntów i budynków,
 3. uzasadnienie wniosku zawierające w szczególności cel, dla którego nieruchomość rolna jest nabywana, oraz przewidywany sposób jej wykorzystania.

Do wniosku dołącza się:

 1. wypis z ewidencji gruntów i budynków dla zbywanej nieruchomości rolnej,
 2. odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie wydane na podstawie zbioru dokumentów prowadzonego dla zbywanej nieruchomości rolnej, lub informację o numerze księgi wieczystej dostępnej w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych,
 3. zaświadczenie o przeznaczeniu zbywanej nieruchomości rolnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 4. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych dla uzyskania zgody,
 5. oświadczenie zbywcy nieruchomości rolnej o:
  • braku możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej na rzecz rolnika indywidualnego,
  • ustalonej z nabywcą nieruchomości rolnej cenie sprzedaży nieruchomości rolnej.

Do wniosku należy także dołączyć:

 1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej - w wysokości 10 zł wniesionej na rachunek: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070, oraz
 2. stosownie
  • pełnomocnictwo (wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika),
  • dokument poświadczający prawo do reprezentacji (wyłącznie w przypadku, gdy stroną jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba małoletnia; zgodnie z art. 33 kpa),
  • wypis z KRS lub stosowny dokument potwierdzający status osoby prawnej niezarejestrowanej na terytorium Polski (wyłącznie w przypadku, gdy stroną jest osoba prawna),
  • uchwałę Zgromadzenia Wspólników lub Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – w przypadku, gdy wymagana jest ona do zbycia nieruchomości.

Wniosek o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości rolnej powinien być złożony w oryginale w Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Tam też można uzyskać dodatkowe informacje, dotyczące m.in. sposobu wypełnienia wniosku. Dane teleadresowe Oddziałów Terenowych KOWR można znaleźć w zakładce: KONTAKT.

Dokumenty załączone do wniosku powinny być złożone w oryginale, bądź w formie odpisów lub wyciągów poświadczonych z oryginałem przez notariusza, albo występującego w sprawie pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

W przypadku osobistego składania wniosku w oddziale terenowym KOWR, upoważniony pracownik KOWR, któremu zostanie okazany oryginał dokumentu wraz z jego kopią, poświadczy zgodność kopii z oryginałem. 

UWAGA!

Wnioski zbywców złożone przed 26.06.2019 r. rozpatrywane będą według przepisów dotychczasowych, tj. sprzed nowelizacji ustawy.

 

Przykładowy wniosek zbywcy (.pdf)

Przykładowy wniosek zbywcy (.doc)