Kiedy zgoda nie jest wymagana - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Kiedy zgoda nie jest wymagana

Zgoda Dyrektora Generalnego KOWR na nabycie nieruchomości rolnej nie jest wymagana:

1. przy nabywaniu:

a) nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha,

b) nieruchomości rolnych przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego w całości na cele inne niż rolne,

c) gruntów rolnych zabudowanych o powierzchni nieprzekraczającej 0,5 ha, które w dniu 30.04.2016 r. zajęte były pod budynki mieszkalne oraz budynki, budowle i urządzenia niewykorzystywane obecnie do produkcji rolniczej, wraz z gruntami do nich przyległymi umożliwiającymi ich właściwe wykorzystanie oraz zajętymi na urządzenie ogródka przydomowego – jeżeli grunty te tworzyły zorganizowaną całość gospodarczą oraz nie zostały wyłączone z produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o  ochronie gruntów rolnych i leśnych,

d) nieruchomości rolnych, które w dniu 30.04.2016 r. w ostatecznych decyzjach o  warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przeznaczone są (w całości) na cele inne niż rolne (np. budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne lub inne, usługowe, przemysłowe itp.) – o ile decyzja taka nie została zmieniona, uchylona lub nie wygasła,

e) nieruchomości rolnych będących drogami wewnętrznymi,

f) nieruchomości rolnych wchodzących w skład Zasobu Własności Skarbu Państwa, o  których mowa w ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,

 

2. jeśli nabywcą nieruchomości rolnej (stosownie do art. 2a ust. 1 i ust. 3 ustawy) jest:

a) rolnik indywidualny w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,

b) osoba bliska zbywcy (tj. zstępni, wstępni, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoby przysposabiające i przysposobione),

c) jednostka samorządu terytorialnego,

d) Skarb Państwa lub działający na jego rzecz KOWR,

e) spółka prawa handlowego, której wyłącznym udziałowcem albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa, będąca operatorem systemu przesyłowego albo posiadająca koncesję na przesyłanie paliw ciekłych, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997  r. – Prawo energetyczne,

f) osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i  związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,

g) parki narodowe, w przypadku zakupu nieruchomości rolnej na cele związane z  ochroną przyrody,

h) osoba, która zbyła nieruchomość rolną na cele związane z realizacją Inwestycji lub Inwestycji Towarzyszącej w rozumieniu ustawy z dnia  10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. poz. 1089) – w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy – albo została z niej wywłaszczona na te same cele,

i) przez Spółkę Celową, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym,

j) podmioty, które nabywają:

- w wyniku dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego,

- na podstawie art. 151 lub art. 231 Kodeksu cywilnego,

- w toku postępowania restrukturyzacyjnego w ramach postępowania sanacyjnego.

Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty lub w innych sytuacjach może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej.