Zgody na nabycie nieruchomości rolnych - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Zgody na nabycie nieruchomości rolnych

Nabycie nieruchomości rolnych przez osoby niespełniające wymogów rolnika indywidualnego oraz podmioty niewymienione w art. 2a ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (m.in.  osobę bliską zbywcy tj. zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione) możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wyrażonej w  drodze decyzji administracyjnej.

Postępowanie administracyjne, którego celem jest uzyskanie zgody na nabycie nieruchomości rolnej toczy się na wniosek zbywcy nieruchomości (właściciela) albo na wniosek osoby fizycznej posiadającej kwalifikacje rolnicze i zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne (nabywcy).

Przepisy ustawy nie nakładają obowiązku posługiwania się sformalizowanym drukiem czy ściśle określonym wzorem wniosku. Aby wniosek spełniał swoją rolę, powinien zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz winien być podpisany przez wnoszącego żądanie. Do wniosku dołącza się dowody potwierdzające spełnienie warunków ustawowych. Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny.

Wniosek o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości rolnej powinien być złożony w oryginale w Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Tam też można uzyskać dodatkowe informacje, dotyczące m.in. sposobu wypełnienia wniosku. Dane teleadresowe Oddziałów Terenowych KOWR można znaleźć w zakładce: KONTAKT.