Przykładowe wnioski o wyrażenie zgody - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Przykładowe wnioski o wyrażenie zgody

Wnioski o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości rolnej powinny być kierowane do oddziałów terenowych KOWR, właściwych ze względu na położenie nieruchomości będącej przedmiotem wniosku.

Oddział terenowy KOWR znajduje się w każdym województwie.

Wniosek zbywcy:

  • przykładowy wniosek zbywcy nieruchomości rolnej DOC
  • wykaz dokumentów, których złożenie usprawni postępowanie administracyjne DOC
  • przydatne informacje – wniosek zbywcy tutaj 

Wniosek nabywcy:

  • przykładowy wniosek nabywcy nieruchomości rolnej DOC
  • wykaz dokumentów, których złożenie usprawni postępowanie administracyjne DOC
  • przydatne informacje – wniosek nabywcy tutaj

Przepisy ustawy nie nakładają obowiązku posługiwania się sformalizowanym drukiem czy ściśle określonym wzorem wniosku. Aby wniosek spełniał swoją rolę, powinien zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz winien być podpisany przez wnoszącego żądanie.

Wniosek o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości rolnej powinien być złożony w oryginale w oddziale terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Tam też można uzyskać dodatkowe informacje, dotyczące m.in. sposobu wypełnienia wniosku. Dane teleadresowe Oddziałów Terenowych KOWR można znaleźć w zakładce: KONTAKT.

 

Dokumenty powinny być złożone w oryginale, bądź w formie odpisów lub wyciągów poświadczonych z oryginałem przez notariusza, albo występującego w sprawie pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

 

W przypadku osobistego składania wniosku w oddziale terenowym KOWR, upoważniony pracownik KOWR, któremu zostanie okazany oryginał dokumentu wraz z jego kopią, poświadczy zgodność kopii z oryginałem.