Często zadawane pytania - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Często zadawane pytania

 1. Czy dzierżawca prywatnej nieruchomości rolnej ma prawo pierwokupu?
 2. Zamierzam sprzedać nieruchomość rolną, w której część gruntu oznaczona jest jako las zgodnie z ewidencją gruntów. Kto ma prawo pierwokupu KOWR, czy nadleśniczy?
 3. Czy KOWR przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli grunty rolne kupuje rolnik indywidualny?
 4. Zamierzam sprzedać osobie obcej akcje spółki, która jest właścicielem nieruchomości rolnej. Czy jakieś wymogi musi spełniać nabywca (np. czy musi być rolnikiem)?
 5. Co w przypadku zawarcia umowy sprzedaży udziałów/akcji w spółce prawa handlowego bez zastrzeżenia warunku dot. prawa pierwokupu KOWR?
 6. Czy w Polsce obowiązuje tzw. „sąsiedzkie” prawo pierwokupu?
 7. Czy w przypadku połączenia spółek z o.o., w trakcie którego dochodzi do przeniesienia całego majątku Spółki A (która jest właścicielem nieruchomości rolnej) na spółkę B za udziały, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej, KOWR będzie przysługiwało prawo nabycia tych udziałów?
 8. Czy w przypadku podziału w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Ksh spółki akcyjnej, która jest właścicielem nieruchomości rolnej, KOWR będzie przysługiwało prawa nabycia akcji tej spółki?
 9. Czy w przypadku wniesienia przeze mnie nieruchomości rolnej aportem do spółki z o.o., której jestem udziałowcem, będę musiał zawiadomić KOWR o  objęciu nowych udziałów w spółce?
 10. Czy przepisy art. 3a i art. 4 ust. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego mają zastosowanie do nabycia akcji i udziałów w spółce prawa handlowego będącej użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej?
 11. Czy w przypadku nabywania przez spółkę z o.o. własnych udziałów w celu ich umorzenia, KOWR będą przysługiwały uprawnienia z tytułu prawa pierwokupu lub prawa nabycia?
 12. Wspólnicy spółki z o.o. (która jest właścicielem nieruchomości rolnej) rozważają możliwości pozyskania nowego wspólnika poprzez sprzedaży części swoich udziałów osobie trzeciej lub objęcie przez nią nowych udziałów powstałych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego spółki. W którym z  tych przypadków należy zawiadomić KOWR?
 13. Od kilku lat pomagam starszemu sąsiadowi, który ma 6,5 ha gruntów rolnych. Ostatnio sąsiad wspomniał, że zamierza mi zapisać swoją ziemię w  testamencie. Czy będzie to możliwe w świetle przepisów o obrocie zmienią rolną, bo nie jestem rolnikiem? Słyszałem różne opinie.
 14. Jestem jedynym udziałowcem w spółce z o.o., która jest właścicielem nieruchomości rolnej. Zamierzam połowę tych udziałów przekazać synowi. Czy KOWR przysługuje prawo nabycia tych udziałów?
 15. Planowane jest podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej, która jest właścicielem nieruchomości rolnej. Objęcie nowych akcji nastąpi za wkłady pieniężne. Trzeba zawiadomić KOWR o nabyciu nowych akcji? Jaki należy przyjąć tryb postępowania w tej sprawie?

 

1. Czy dzierżawca prywatnej nieruchomości rolnej ma prawo pierwokupu?

W przypadku sprzedaży prywatnej nieruchomości rolnej, na mocy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, prawo pierwokupu przysługuje dzierżawcy tej nieruchomości, jeżeli:

 1. umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz była wykonywana co najmniej przez 3 lata, licząc od tej daty oraz
 2. nabywana nieruchomość rolna wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy.

 

Jeżeli spełnione są powyższe wymogi, o treści warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości rolnej zawiadamia się dzierżawcę tej nieruchomości. Wówczas dzierżawca w terminie miesiąca może wykonać prawo pierwokupu (tzn. może on nabyć nieruchomość objętą ww. umową na warunkach tam określonych). Stosowne oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu, sporządzone w formie aktu notarialnego, należy przedłożyć sprzedającemu.

 

2. Zamierzam sprzedać nieruchomość rolną, w której część gruntu oznaczona jest jako las zgodnie z ewidencją gruntów. Kto ma prawo pierwokupu KOWR, czy nadleśniczy?

Zgodnie z art. 37a ustawy o lasach, m.in. w przypadku sprzedaży przez osobę fizyczną lub osobę prawną gruntu oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków (lub przeznaczonego do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w  decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) – Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu.

Przepisów powyższych nie stosuje się m.in. jeżeli nabywcami są: małżonek zbywcy, krewni lub powinowaci zbywcy w linii prostej bez ograniczenia stopnia, krewni lub powinowaci zbywcy w  linii bocznej do trzeciego stopnia oraz osoba związana ze zbywcą z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

Przepisów dotyczących pierwokupu przysługującego Lasom Państwowym nie stosuje się w  przypadku, gdy przedmiotem zbycia jest gospodarstwo rolne, o którym mowa w ustawie o  kształtowaniu ustroju rolnego.

O treści warunkowej umowy sprzedaży notariusz niezwłocznie zawiadamia nadleśniczego właściwego ze względu na miejsce położenia gruntu.

W  przypadku, gdy prawo pierwokupu gruntu leśnego, o którym mowa wyżej, z mocy ustawy przysługuje kilku podmiotom – pierwszeństwo w wykonaniu prawa pierwokupu przysługuje Lasom Państwowym.

W przypadku niewykonania przez Lasy Państwowe prawa pierwokupu - przysługuje ono z mocy ustawy Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, który należy zawiadomić niezwłocznie o  treści warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości przywołanej w pytaniu.

 

3. Czy KOWR przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli grunty rolne kupuje rolnik indywidualny?

Rolnik indywidualny może nabywać grunty rolne niezależnie od miejsca ich położenia, przy czym powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekroczyć 300 ha użytków rolnych. Należy jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 3 ust. 4 w związku z ust. 7 ustawy, jeżeli nabywana przez rolnika indywidualnego nieruchomość rolna jest położona w gminie, w  której nie ma on miejsca zamieszkania (lub w gminie, która nie graniczy z tą gminą), Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje w takim przypadku prawo pierwokupu. Wówczas sporządzana jest warunkowa umowa sprzedaży, którą przesyła się do KOWR. Niezłożenie przez KOWR w terminie miesiąca oświadczenia o skorzystaniu z  pierwokupu oznacza możliwość zawarcia docelowej umowy przenoszącej własność.

 

4. Zamierzam sprzedać osobie obcej akcje spółki, która jest właścicielem nieruchomości rolnej. Czy jakieś wymogi musi spełniać nabywca (np. czy musi być rolnikiem)?

Zgodnie z art. 3a ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w przypadku sprzedaży udziałów lub akcji w spółce prawa handlowego, która jest właścicielem nieruchomości rolnej Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa przysługuje prawo pierwokupu udziałów i akcji.

Tym samym, sprzedaż akcji w takiej spółce wymaga zawarcia na piśmie umowy warunkowej. Zbycie akcji za określaną w umowie cenę następuje pod warunkiem, że KOWR nie skorzysta z przysługującego mu prawa pierwokupu tych akcji. Następnie, sprzedający powinien niezwłocznie zawiadomić KOWR o treści umowy warunkowej. KOWR może wykonać prawo pierwokupu, poprzez złożenie sprzedającemu stosownego oświadczenia, w terminie miesiąca od dnia otrzymania ww. umowy warunkowej. Jeżeli cena sprzedawanych akcji rażąco odbiega od ich wartości rynkowej, KOWR może w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o  wykonaniu prawa pierwokupu, wystąpić do sądu o ustalenie ceny tych akcji.

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego nie określa żadnych wymogów w stosunku do podmiotu zamierzającego nabyć udziały bądź akcje w spółce prawa handlowego. Tym samym nabywca akcji spółki kapitałowej, która jest właścicielem nieruchomości rolnej, nie musi spełniać kryteriów rolnika indywidualnego w rozumieniu ww. ustawy.

 

5. Co w przypadku zawarcia umowy sprzedaży udziałów/akcji w spółce prawa handlowego, bez zastrzeżenia warunku dot. prawa pierwokupu KOWR?

Przeniesienie prawa własności udziałów/akcji w spółce prawa handlowego (która jest właścicielem nieruchomości rolnej) z pominięciem przysługującego KOWR prawa pierwokupu, czyli dokonanie bezwarunkowej sprzedaży udziałów/akcji – jest z mocy prawa nieważne. Jednocześnie oznacza, że KOWR nie miał możliwości zrealizowania swojego uprawnienia określonego w art. 3a ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Zgodnie z art. 9 ww. ustawy, nabycie nieruchomości rolnej, udziału bądź części udziału we współwłasności nieruchomości rolnej, nabycie akcji i udziałów w spółce prawa handlowego będącej właścicielem nieruchomości rolnej dokonane niezgodnie z przepisami ustawy jest nieważne. W szczególności nieważne jest dokonanie czynności prawnej bez zawiadomienia KOWR w przypadku określonym w art. 3a i art. 4 ust. 6 ustawy. Z powództwem o stwierdzenie nieważności czynności prawnej, z przyczyn o których mowa powyżej, oprócz osób mających interes prawny, może wystąpić również KOWR.

 

6. Czy w Polsce obowiązuje tzw. „sąsiedzkie” prawo pierwokupu?

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego nie przewiduje, aby w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej właścicielowi sąsiedniej nieruchomości przysługiwało prawo pierwokupu.

Tzw. „sąsiedzkie prawo pierwokupu” dla rolników indywidualnych będących właścicielami nieruchomości rolnych graniczących ze sprzedawaną nieruchomością wprowadzić miała ustawa z dnia 05.08.2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1433), która jednak została uchylona zanim weszła w życie.

 

7. Czy w przypadku połączenia spółek z o.o., w trakcie którego dochodzi do przeniesienia całego majątku Spółki A (która jest właścicielem nieruchomości rolnej) na spółkę B za udziały, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej, KOWR będzie przysługiwało prawo nabycia tych udziałów?

Jeśli ma nastąpić połączenie spółek prawa handlowego, z których spółka przejmowana jest właścicielem nieruchomości rolnych, wówczas będą miały zastosowanie przepisy art. 2a ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego tj. wymagana jest zgoda Dyrektora Generalnego KOWR na nabycie nieruchomości rolnej. Po uzyskaniu ww. zgody, KOWR nie będzie przysługiwało prawo nabycia nieruchomości rolnej określone w art. 4 ust. 1 ww. ustawy (stosownie do postanowień art. 4 ust. 4 pkt 2 lit. a) ww. ustawy). Art. 4 ust. 6 ww. ustawy nie będzie miał w  takim wypadku również zastosowania.

 

8. Czy w przypadku podziału w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Ksh spółki akcyjnej, która jest właścicielem nieruchomości rolnej, KOWR będzie przysługiwało prawo nabycia akcji tej spółki?

W przypadku podziału spółki kapitałowej w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, w wyniku którego nastąpi przeniesienie części majątku spółki dzielonej, będącej właścicielem nieruchomości rolnej, na nowo zawiązaną albo istniejącą spółkę, a w skład przenoszonego majątku nie wchodzi nieruchomość rolna, która pozostaje w spółce dzielonej – nie będą miały zastosowania przepisy art. 4 ust. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, gdyż w tym przypadku nie dochodzi do nabycia udziałów/akcji spółki dzielonej.

Przepisy art. 4 ust. 6 ww. ustawy mogą natomiast mieć zastosowanie w odniesieniu do udziałów/akcji innej spółki, na którą przeniesiona zostanie część majątku spółki dzielonej w  zamian za udziały/akcje. Warunkiem niezbędnym w takim przypadku jest, aby ta inna spółka była właścicielem jakiejś nieruchomości rolnej.

W przypadku natomiast podziału spółki kapitałowej w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, w wyniku którego nastąpi przeniesienie części majątku spółki dzielonej, będącej właścicielem nieruchomości rolnej, na nowo zawiązaną albo istniejącą spółkę, a w skład przenoszonego majątku wchodzi nieruchomość rolna – będą miały zastosowanie przepisy art. 2a ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, gdyż w tym przypadku dochodzi do nabycia nieruchomości rolnej.

 

9. Czy w przypadku wniesienia przeze mnie nieruchomości rolnej aportem do spółki z o.o., której jestem udziałowcem, będę musiał zawiadomić KOWR o  objęciu nowych udziałów w spółce?

W wyniku wniesienia aportem do spółki nieruchomości rolnej następuje przeniesienie własności tej nieruchomości. Zgodnie z przepisami ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą nieruchomości rolnej może być co do zasady rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeśli nabywcą nieruchomości rolnej miałby być podmiot inny niż określony w art. 2a ust. 1 - 3 ww. ustawy, to zastosowanie będą miały przepisy art. 2a ust. 4 ww. ustawy, tj. wymagana będzie zgoda Dyrektora Generalnego KOWR na nabycie nieruchomości rolnej, wyrażona w drodze decyzji administracyjnej. Postępowanie administracyjne, którego celem jest uzyskanie ww. zgody toczy się na wniosek zbywcy nieruchomości albo osoby fizycznej posiadającej kwalifikacje i zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne. Ze stosownym wnioskiem w tym przypadku powinien wystąpić zbywca nieruchomości rolnej.

Po uzyskaniu ww. zgody, KOWR nie będzie przysługiwało prawo nabycia nieruchomości rolnej określone w art. 4 ust. 1 ww. ustawy - stosownie do postanowień art. 4 ust. 4 pkt 2 lit. a) tej ustawy.

W opisanej wyżej sytuacji objęcie nowych udziałów w spółce będzie skutkiem wniesienia aportem nieruchomości rolnej, po uzyskaniu ww. zgody – dlatego też art. 4 ust. 6 ww. ustawy nie będzie miał w takim wypadku również zastosowania. W tym przypadku nie ma więc potrzeby zawiadamiania KOWR o objęciu nowych udziałów w spółce.

 

10. Czy przepisy art. 3a i art. 4 ust. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego mają zastosowanie do nabycia akcji i udziałów w spółce prawa handlowego będącej użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej?

W sytuacji gdy dochodzi do sprzedaży bądź nabycia udziałów lub akcji w spółce prawa handlowego, będącej użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej, nie będą miały zastosowania przepisy art. 3a i art. 4 ust. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. W takich przypadkach KOWR nie przysługuje prawo pierwokupu ani prawo nabycia udziałów (akcji). Ustawa stanowi bowiem, iż spółka kapitałowa musi być właścicielem nieruchomości rolnej, a  nie np. jej użytkownikiem wieczystym.

 

11. Czy w przypadku nabywania przez spółkę z o.o. własnych udziałów w celu ich umorzenia, KOWR będą przysługiwały uprawnienia z tytułu prawa pierwokupu lub prawa nabycia?

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego nie uzależnia przyznania KOWR uprawnienia do nabycia udziałów od celu danej czynności, a tym samym prawo to przysługuje w każdym przypadku nabycia – również w przypadku, gdy nabycie udziałów następuje celem ich umorzenia przez Spółkę.

W przypadku nabycia przez spółkę prawa handlowego, która jest właścicielem nieruchomości rolnej, własnych udziałów w celu ich umorzenia:

1) za zgodą wspólnika (umorzenie dobrowolne):

a) za wynagrodzeniem - KOWR przysługuje prawo pierwokupu udziałów, stosownie do art. 3a ust. 1 ww. ustawy,

b) bez wynagrodzenia - KOWR przysługuje prawo nabycia udziałów, stosownie do art. 4 ust. 6 ww. ustawy,

2) bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe) - KOWR przysługuje prawo nabycia udziałów, stosownie do art. 4 ust. 6 ww. ustawy.

Jeśli umorzenie udziałów następuje za zgodą wspólnika nieodpłatnie zastosowanie będą miały przepisy art. 4 ust. 1 i 2 w związku z ust. 6 ww. ustawy, zgodnie z którymi – jeżeli równowartość pieniężna za nabyte udziały odpowiadająca ich wartości rynkowej nie wynika z treści czynności prawnej, równowartość tę określa KOWR.

 

12. Wspólnicy spółki z o.o. (która jest właścicielem nieruchomości rolnej) rozważają możliwości pozyskania nowego wspólnika poprzez sprzedaży części swoich udziałów osobie trzeciej lub objęcie przez nią nowych udziałów powstałych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego spółki. W którym z  tych przypadków należy zawiadomić KOWR?

Skoro ww. spółka jest właścicielem nieruchomości rolnej, to przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego będą miały zastosowanie w obydwu wskazanych przypadkach, tj. zarówno w razie sprzedaży udziałów jak też w razie objęcia nowych udziałów powstałych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego spółki.

W sytuacji sprzedaży udziałów ma zastosowanie art. 3a ww. ustawy, zgodnie z którym KOWR przysługuje prawo pierwokupu udziałów w spółce prawa handlowego, która jest właścicielem nieruchomości rolnej. Wymaga zaznaczenia, iż zastrzeżone w ustawie prawo pierwokupu udziałów powstaje dopiero w momencie zawarcia przez strony warunkowej umowy sprzedaży udziałów (w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi) i zawiadomienia KOWR o treści tej umowy.

W sytuacji objęcia nowych udziałów przy podwyższaniu kapitału zakładowego spółki będą miały zastosowanie przepisy art. 4 ust. 1 w związku z ust. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. W przypadku, gdy nabycie udziałów zostało dokonane w wyniku innej czynności prawnej niż sprzedaż lub innego zdarzenia prawnego, a spółka jest właścicielem nieruchomości rolnej, KOWR przysługuje prawo nabycia tych udziałów. W przypadku objęcia nowych udziałów ww. prawo nabycia udziałów powstaje dopiero po wpisaniu podwyższenia kapitału zakładowego spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, który to wpis ma charakter konstytutywny. A zatem dopiero od tej chwili, zgodnie z art. 4 ust. 5 ww. ustawy, nabywca udziałów zobowiązany jest zawiadomić o nabyciu udziałów KOWR. Do zawiadomienia należy dołączyć wypisy z ewidencji gruntów i budynków dla wszystkich nieruchomości rolnych stanowiących własność spółki.

 

13. Od kilku lat pomagam starszemu sąsiadowi, który ma 6,5 ha gruntów rolnych. Ostatnio sąsiad wspomniał, że zamierza mi zapisać swoją ziemię w  testamencie. Czy będzie to możliwe w świetle przepisów o obrocie zmienią rolną, bo nie jestem rolnikiem? Słyszałem różne opinie.

Obrót nieruchomościami rolnymi w Polsce reguluje szereg przepisów, w tym ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Zgodnie z art. 2a ust. 1 ww. ustawy, co do zasady, nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Ustawodawca określił wyjątki od powyższej reguły. Z jednym z nich mamy do czynienia, jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje w wyniku dziedziczenia. Powyższe oznacza, że odziedziczyć nieruchomość rolną może każdy. Spadkobierca nie musi być rolnikiem indywidualnym.

Wymaga jednak wyjaśnienia, że w wyniku dziedziczenia dochodzi do nabycia nieruchomości rolnej. W takim wypadku KOWR przysługuje prawo nabycia tej nieruchomości. O nabyciu nieruchomości rolnej, w stosunku do której KOWR przysługuje prawo nabycia, należy niezwłocznie zawiadomić KOWR. Zawiadomienia dokonuje nabywca nieruchomości rolnej. Do zawiadomienia, obok dokumentu potwierdzającego nabycie nieruchomości rolnej, dołącza się wypisy z ewidencji gruntów i budynków dla wszystkich działek będących przedmiotem nabycia.

Prawo nabycia nie przysługuje KOWR m.in. jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje w wyniku dziedziczenia ustawowego albo dziedziczenia przez rolnika indywidualnego.

W Pana przypadku, jeżeli na podstawie testamentu odziedziczy Pan wskazaną w pytaniu nieruchomość rolną, a nie jest Pan rolnikiem indywidualnym – KOWR przysługiwać będzie prawo nabycia tej nieruchomości. Jeżeli KOWR nie skorzysta z tego prawa – właścicielem ww. nieruchomości pozostanie Pan.

 

14. Jestem jedynym udziałowcem w spółce z o.o., która jest właścicielem nieruchomości rolnej. Zamierzam połowę udziałów przekazać synowi. Czy KOWR przysługuje prawo nabycia tych udziałów?

Co do zasady w przypadku nabycia udziałów w spółce kapitałowej (która jest właścicielem nieruchomości rolnej) m.in. na podstawie zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży (np. umowy darowizny) – KOWR przysługuje prawo nabycia tych udziałów, na postawie art. 4 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Wyjątkiem od powyższej reguły jest m.in. nabycie udziałów przez osobę bliską zbywcy.

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ww. ustawy osobami bliskimi są: zstępni, wstępni, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoby przysposabiające i przysposobione.

W związku z powyższym, jeżeli syn nabędzie od Pana udziały ww. spółki – to w tym przypadku KOWR nie będzie przysługiwało prawo nabycia tych udziałów.

 

15. Planowane jest podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej, która jest właścicielem nieruchomości rolnej. Objęcie nowych akcji nastąpi za wkłady pieniężne. Trzeba zawiadomić KOWR o nabyciu nowych akcji? Jaki należy przyjąć tryb postępowania w tej sprawie?

 

Tryb postępowania w przedmiotowej sprawie powinien wyglądać następująco.

 1. Podwyższenie kapitału zakładowego (poprze emisję nowych akcji i objęcie ich za wkłady pieniężne) spółki akcyjnej będącej właścicielem nieruchomości rolnych podlega przepisom art. 4 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
 2. Aby umożliwić KOWR skorzystanie z prawa nabycia w stosunku do nowych akcji Spółki - należy przeprowadzić całą procedurę podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 3. Po zarejestrowaniu w KRS podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia nowych akcji przez akcjonariuszy - zgodnie z art. 4 ust. 5 pkt 1 ww. ustawy, nabywcy akcji mają obowiązek zawiadomić KOWR o nabyciu akcji Spółki. Do zawiadomienia dołącza się wypisy z ewidencji gruntów i budynków dla wszystkich nieruchomości rolnych stanowiących własność Spółki.
 4. Akcjonariusz może udzielić Spółce pełnomocnictwa do zawiadomienia w jego imieniu KOWR o nabyciu akcji - co po dokonaniu stosownego zawiadomienia, będzie stanowiło realizację obowiązku nabywcy wynikającego z art. 4 ust. 5 pkt 1 ww. ustawy.
 5. W przypadku skorzystania przez KOWR z uprawnienia, o którym mowa wyżej - KOWR nabywa akcje Spółki od akcjonariusza.