UKUR - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

UKUR

Zasady obrotu ziemią rolną

Minął już ponad rok od wejścia w życie zmian do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, regulującej obrót nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym i nie tylko.

 

Ustawą z dnia 14.04.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 585), wprowadzono istotne zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11.04.2003 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 z późn. zm.), które zaczęły obowiązywać od 30 kwietnia 2016 r.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zobowiązany został do realizacji przepisów wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (UKUR) w zakresie m.in.:

  • rozpatrywania wniosków i wydawania decyzji administracyjnych na nabycie nieruchomości rolnych,
  • wykonywania prawa pierwokupu/nabycia nieruchomości rolnych,
  • wykonywania prawa pierwokupu/nabycia udziałów i akcji od spółek handlowych będących właścicielami nieruchomości rolnych.

 

Zgodnie z art. 2a ust. 4 nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty i w innych przypadkach niż wymienione w art. 2a ust. 1 i 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. [Dz. U. 2016.2052 z późn. zm.], może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego KOWR wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej.

Postępowanie takie prowadzone jest na wniosek zbywcy lub nabywcy nieruchomości (składa się tylko jeden wniosek!).

 

Zbywca (wówczas nabywcą może być zarówno osoba fizyczna jak i prawna) musi wykazać, że:

1) nie było możliwości nabycia nieruchomości rolnej przez rolnika indywidualnego bądź inne uprawnione podmioty,

2) nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej,

3) w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych.

 

Nabywca (może to być tylko osoba fizyczna zamierzająca utworzyć gospodarstwo rodzinne) musi wykazać, że:

1) posiada kwalifikacje rolnicze (lub zobowiązała się do ich uzupełnienia w ramach programu "Młody Rolnik")

2) daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej,

3) zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego.

 

Wnioski składane są do Dyrektora właściwego Oddziału Terenowego/Filii KOWR według miejsca położenia nieruchomości.

 

UWAGA!  Składa się tylko jeden wniosek.

 

KWALIFIKACJE ROLNICZE

Zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, uważa się że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:

1)     wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie, lub

2)     wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub

3)     tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub

4)     wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe.

Natomiast za staż pracy, zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego uznaje się okres, w którym osoba fizyczna:

1)     podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub

2)     prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub

3)     była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej, lub

4)     wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej, lub

5)     odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.

Wykaz kierunków studiów, zawodów oraz tytułów kwalifikacyjnych, których ukończenie lub posiadanie uznaje się za posiadanie kwalifikacji rolniczych, określony został w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U.  z 2012 r., poz. 109).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi