Zboża - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Zboża

Mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej „Interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż”

Interwencyjny zakup zbóż jest jednym z mechanizmów mających bezpośredni wpływ na stabilizację rynku zbóż Unii Europejskiej, którego celem jest zakup nadwyżek występujących na rynku UE. Mechanizm ten skierowany jest do producentów i handlowców, którzy nie byli w stanie uzyskać na rynku ceny wyższej od ceny interwencyjnej. Tak utworzone zapasy zbóż sprzedawane są w zależności od sytuacji rynkowej, na unijnym rynku wewnętrznym lub na eksport do krajów trzecich.

 

Zakup interwencyjny zbóż

Zgodnie z nowymi zasadami, zakup zbóż wg ustalonej ceny interwencyjnej (101,31 €/t) jest w ramach UE limitowany.

W odniesieniu do n/w zbóż w skali całej Unii Europejskiej limity zakupu wynoszą:

  • pszenica 3 mln ton,
  • pszenica durum 0 ton,
  • jęczmień 0 ton,
  • kukurydza 0 ton.

W przypadku przekroczenia limitu, KE podejmuje decyzję o ustaleniu współczynnika redukcji zaoferowanej ilości pszenicy.
Po wykorzystaniu limitu ilości pszenicy zaoferowanej do interwencji, decyzją KE może zostać uruchomiony zakup pszenicy w ramach procedury przetargowej, który zostanie ogłoszony w Dzienniku Urzędowym UE.
Komisja Europejska może podjąć decyzję o kontynuowaniu mechanizmu interwencji publicznej wykraczającej poza ustalone limity, jeżeli wymaga tego sytuacja popytowo-podażowa na rynku zbóż Unii Europejskiej.Zakupem interwencyjnym w Polsce mogą być objęte zboża zebrane na terenie Unii Europejskiej:

  • pszenica,
  • jęczmień,
  • kukurydza

(pod warunkiem ustalenia limitu różnego od „0”).

Ilość oferowana zboża jednego rodzaju nie może być mniejsza niż:

  • 160 ton - w przypadku zakupu zbóż na zapasy interwencyjne z dostawą do magazynu interwencyjnego,
  • 500 ton - w przypadku przejmowania zbóż na zapasy interwencyjne w miejscu przechowywania.

Zboże do zakupu interwencyjnego oferowane jest w okresie od 1 listopada do 31 maja następnego roku.

 

Przechowywanie zbóż stanowiących zapasy interwencyjne

Przedsiębiorca zainteresowany świadczeniem usług przechowalniczych musi złożyć ofertę.
W przypadku jej przyjęcia zostanie przeprowadza kontrola autoryzacyjna obiektów przechowalniczych.

Jeżeli wyniki tej kontroli są pozytywne, wówczas magazyn otrzymuje Świadectwo autoryzacji, co oznacza możliwość przechowywania zapasów interwencyjnych zbóż.


W zależności od zapotrzebowania na powierzchnię przechowalniczą, zostają wybierane spośród autoryzowanych magazynów te, z którymi zostaną zawarte umowy na świadczenie usług przechowalniczych.

 

Warunki świadczenia usług przechowalniczych zbóż

W dniu 27 października 2017 r. zostały opublikowane Warunki udziału w mechanizmie „Interwencyjny zakup  i sprzedaż zbóż” określające warunki świadczenia usług przechowalniczych zbóż w roku 2017/2018                                          

Zobacz: http://www.arimr.gov.pl/rynki-rolne/interwencyjny-zakup-sprzedaz-zboz/przechowywanie-zboz-stanowiacych-zapasy-interwencyjne.html

 


Sprzedaż zbóż stanowiących zapasy interwencyjne

Decyzje o sprzedaży zbóż z zapasów interwencyjnych przechowywanych w poszczególnych krajach członkowskich UE podejmuje Komisja Europejska (KE).

Decyzja o otwarciu przetargu na sprzedaż zbóż z zapasów interwencyjnych obwieszczana jest w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w formie rozporządzenia wykonawczego KE. Komisja określa m.in. przedmiot sprzedaży, ilości zbóż objęte procedurą przetargową a także okres objęty przetargiem oraz w razie potrzeby dodatkowe podokresy składania ofert przetargowych.

Każdorazowo po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE rozporządzenia wykonawczego otwierającego sprzedaż zbóż z polskich zapasów interwencyjnych ogłaszany jest przetarg poprzez publikację ogłoszenia o zaproszeniu do składania ofert przetargowych oraz szczegółowych warunków udziału przedsiębiorców w sprzedaży zbóż.