Wsparcie rynku produktów pszczelich - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wsparcie rynku produktów pszczelich

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że zakończona została weryfikacja Projektów
w ramach mechanizmu WPR
„Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2017/2018.

Łącznie złożono 407 projektów na kwotę 44 627 tys. zł.

W dniu 9.03.2018 r. KOWR przystąpił do zawierania umów z podmiotami uprawnionymi.

 

 1. Wykaz pasiek - zaświadczenie o stanie zdrowotności - 2018 r.
 2. Załącznik nr 1 do umowy (sprzęt).
 3. Załącznik nr 1 do umowy (gospodarka pasieczna).
 4. Załącznik nr 1 do umowy - odbiorcy (pszczoły)
 5. Załącznik nr 1 do umowy - odbiorcy (warroza)
 6. Załącznik nr 1 do umowy - wykaz (analizy)
 7. Załącznik nr 3 do umowy - odbiorcy sprzętu (sprzęt)
 8. Załącznik nr 3 do umowy - odbiorcy urządzeń (gospodarka pasieczna)
 9. Wzór oferta sprzedaży odkładów/pakietów
 10. Wzór oferta sprzedaży matek pszczelich

 

Zaproszenie do składania projektów w ramach mechanizmu ,,Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2018/2019


 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza do składania projektów na działania realizowane w sezonie 2018/2019. Podmiotami uprawnionymi do składania projektów w ramach w/w mechanizmu mogą być w zależności od realizowanego działania:

 • związki pszczelarskie,
 • stowarzyszenia pszczelarzy,
 • zrzeszenia pszczelarzy,
 • spółdzielnie pszczelarskie,
 • grupy producentów rolnych (w zakresie działalności pszczelarskiej),
 • organizacje producentów.

W sezonie 2018/2019 refundacji podlegać będą koszty poniesione na realizację następujących działań:

 • przeprowadzenie szkoleń i konferencji;
 • zakup sprzętu pszczelarskiego;
 • zakup leków do zwalczania warrozy;
 • zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej;                             
 • zakup pszczół;
 • wykonanie analiz jakości miodu.

   

  Szczegółowe wymagania dla projektów oraz formularze określone zostały w Warunkach udziału
  w mechanizmie ,,Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2017/2018 i 2018/2019.

  Projekt należy dostarczyć osobiście lub listem poleconym do Kancelarii Ogólnej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
  w Warszawie, ul. Karolkowa 30, w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2018 r., lecz nie wcześniej niż przed dniem
  19 marca 2018 r.  


  W przypadku, gdy projekt składany jest listownie, o terminie złożenia projektu decyduje data stempla pocztowego.

   

  Warunki udziału w mechanizmie „Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2017/2018 i 2018/2019,
  a także szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać:

 • w Departamencie Interwencji Rynkowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30,
 • w Oddziałach Terenowych KOWR,
 • na stronie internetowej ARIMR www.arimr.gov.pl i KOWR www.kowr.gov.pl

 

Zobacz:

 WARUNKI UDZIAŁU W MECHANIZMIE "Wsparcie rynku produktów pszczelich" dostępne są na stronie ARiMR pod linkiem: http://www.arimr.gov.pl/rynki-rolne/wsparcie-rynku-produktow-pszczelich.html 

Produkty pszczele