Zasady składania informacji o biokomponentach, którymi rozporządzono poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Zasady składania informacji o biokomponentach, którymi rozporządzono poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej

Zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1344, z późn. zm.) wytwórcy biokomponentów są zobowiązani do składania w KOWR informacji o biokomponentach, które zostały wytworzone przez wytwórcę, a następnie rozporządzone poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej.

Ponadto, wytwórcy jak i inne podmioty biorące udział w obrocie biokomponentami, są zobowiązani do przekazywania nabywcom tych biokomponentów pisemnych informacji zawierających dane dotyczące rodzajów i ilości poszczególnych surowców, które zostały zużyte do ich wytworzenia.

Wprowadzenie obowiązku składania przedmiotowych informacji jest związane z przewidzianą od 2012 roku możliwością obniżenia przez podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW) minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych zużytych we wszystkich rodzajach transportu w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie drogowym i kolejowym.

 

PDF Zasady składania informacji o biokomponentach, którymi rozporządzono poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej (.pdf)

 Wersje edytowalne – opracowane na podstawie dokumentów dostępnych w formacie PDF: