Producenci - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Producenci

Podstawa prawna

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2290). Na mocy powyższych przepisów modyfikacji uległ m.in. art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2017 r. poz. 285, z późn. zm.).

Zgodnie z nowym brzmieniem ww. przepisu, obowiązek składania Dyrektorowi Generalnemu KOWR sprawozdań kwartalnych dotyczących importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, w tym biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych, został przeniesiony z producentów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy, na podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy.

Jednocześnie podkreślenia wymaga, że zgodnie z art. 16 ustawy zmieniającej, na producentach nadal spoczywa obowiązek złożenia sprawozdania za czwarty kwartał 2017 r.

Sprawozdanie kwartalne producenta należy sporządzić przy wykorzystaniu dotychczasowego wzoru formularza opracowanym przez Dyrektora Generalnego KOWR i udostępnionym na stronie internetowej KOWR, a następnie przesłać w terminie w terminie do 45 dni po zakończeniu kwartału na adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.

Na podstawie art. 16 ustawy zmieniającej, Dyrektor Generalny KOWR jest uprawniony do wymierzenia producentowi kary pieniężnej w wysokości 5 000 zł za niezłożenie sprawozdania kwartalnego za czwarty kwartał 2017 r. w terminie lub podania w nim nieprawdziwych danych. Producent jest zobowiązany wpłacić karę pieniężną na rachunek KOWR wskazany w decyzji administracyjnej o jej wymierzeniu, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Wpływy z tytułu kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa. Kary pieniężne nieuiszczone w terminie podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Pobierz:

 

Wersja edytowalna – opracowana na podstawie dokumentu dostępnego w formacie PDF: