Podmioty realizujące NCW - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Podmioty realizujące NCW

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1344, z późn. zm.) podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy, które w danym kwartale dokonały samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu importu lub nabycia wewnąrzwspólnotowego biokomponentów, w tym biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych, lub dokonały rozporządzenia tymi biokomponentami lub zużycia ich na potrzeby własne, są obowiązane do przekazywania, w terminie do 45 dni po zakończeniu kwartału, Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa sprawozdań kwartalnych, sporządzonych na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów.

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568) w art. 31v wprowadziła istotne zmiany dotyczące terminów składania sprawozdań określonych w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.
Zgodnie z brzmieniem art. 31v „Terminy sprawozdań, oświadczeń oraz raportów, o których mowa w art. 30 ust. 1, 1b, 2b, 2e, 3 i 4a, art. 30b ust. 1, 3 i 7, art. 31 ust. 1, art. 31a oraz art. 31b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155, 1123, 1210 i 1527 oraz z 2020 r. poz. 284), składanych za rok 2020, wydłuża się o 30 dni kalendarzowych w stosunku do terminów określonych w przepisach dotychczasowych.”

Sprawozdanie kwartalne podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy należy sporządzić na formularzu opracowanym przez Dyrektora Generalnego KOWR i udostępnionym na stronie internetowej KOWR, a następnie przesłać we wskazanym terminie na adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.

Podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy, który w danym kwartale nie dokonał samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, w tym biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych oraz nie rozporządzał takimi biokomponentami  lub nie zużywał takich biokomponentów na potrzeby własne, jest obowiązany do przekazania, w terminie do 45 dni po zakończeniu kwartału, Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oświadczenia o niewykonaniu tych czynności.

Oświadczenie podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy należy sporządzić na formularzu opracowanym przez Dyrektora Generalnego KOWR i udostępnionym na stronie internetowej KOWR, a następnie przesłać we wskazanym terminie na adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.

Na podstawie art. 33 ust. 9 pkt 1 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, Dyrektor Generalny KOWR jest uprawniony do wymierzenia podmiotowi realizującemu Narodowy Cel Wskaźnikowy kary pieniężnej w wysokości 5 000 zł za niezłożenie sprawozdania kwartalnego w terminie lub podania nieprawdziwych danych w tym sprawozdaniu lub oświadczeniu, o którym mowa w art. 30 ust 2e ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy jest zobowiązany wpłacić karę pieniężną na rachunek KOWR wskazany w decyzji administracyjnej o jej wymierzeniu, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Wpływy z tytułu kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa. Kary pieniężne nieuiszczone w terminie podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Pobierz: