OSDE/OSDG - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OSDE/OSDG

Sprawozdawczość

Informacje o przyłączonych instalacjach

1. Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1269, z późn. zm.) operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSDE) oraz operator systemu dystrybucyjnego gazowego (OSDG), w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.), przekazuje Dyrektorowi Generalnemu KOWR informacje o:

  1. wytwórcach energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji albo
  2. wytwórcach biogazu rolniczego,
  3. lokalizacji i rodzaju mikroinstalacji i jej mocy zainstalowanej elektrycznej albo
  4. rocznej wydajności instalacji odnawialnego źródła energii, przyłączonych do jego sieci

w terminie 14 dni od dnia ich przyłączenia,
2. Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii OSDE/OSDG przekazuje Dyrektorowi Generalnemu KOWR informacje o:

  1. zmianie ww. danych oraz
  2. odłączeniu mikroinstalacji albo instalacji odnawialnego źródła energii od jego sieci dystrybucyjnej

w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie tych danych albo od dnia ich odłączenia od sieci dystrybucyjnej.

 

Formularze składanych informacji:

 

OSDE/OSDG, który nie przekazał w terminie Dyrektorowi Generalnemu KOWR jednej z powyższych informacji lub podał w niej nieprawdziwe informacje - zgodnie z art. 168 pkt 23 ww. ustawy podlega karze pieniężnej w wysokości 1 000 zł.
Wpływy z tytułu kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa. Dyrektor Generalny KOWR może odstąpić od wymierzenia kary, jeśli zakres naruszeń jest znikomy,  a OSDE/OSDG zaprzestał naruszania prawa lub zrealizował obowiązek, zanim Dyrektor Generalny KOWR powziął o tym wiadomość.

Uwaga!
Zgodnie z art. 22a ww. ustawy przepisów art. 20-22 nie stosuje się do prosumentów wytwarzających energię elektryczną z biogazu rolniczego.

 

Sprawozdania kwartalne

Na podstawie art. 22 ust. 1 ww. ustawy OSDE, do sieci którego została przyłączona mikroinstalacja oraz OSDG, do sieci którego została przyłączona mikroinstalacja biogazu rolniczego, jest zobowiązany do przekazania Dyrektorowi Generalnemu KOWR, w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału, sprawozdań kwartalnych.
 
Uwaga!!!
Obowiązek składania sprawozdań kwartalnych Dyrektorowi Generalnemu KOWR dotyczy tylko OSDE, do których sieci została przyłączona mikroinstalacja oraz OSDG, do których sieci została przyłączona mikroinstalacja biogazu rolniczego.

Według art. 22 ust. 1 ww. ustawy powyższe sprawozdania zawierają informacje dotyczące:

  1. odpowiednio ilości energii elektrycznej albo biogazu rolniczego wytworzonej przez poszczególnych wytwórców,
  2. łącznej ilości energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ww. ustawy, która została wytworzona z biogazu rolniczego w poszczególnych mikroinstalacjach i wprowadzona do jego sieci dystrybucyjnej – w przypadku wytwórców energii elektrycznej z biogazu rolniczego,
  3. ilości biogazu rolniczego wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej gazowej – w przypadku wytwórców biogazu rolniczego,
  4. wykazu odpowiednio wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji albo wytwórców biogazu rolniczego.

 

Formularze składanych sprawozdań kwartalnych:

 

W przypadku stwierdzenia, że OSDE/OSDG nie przekazał w terminie Dyrektorowi Generalnemu KOWR ww. sprawozdania kwartalnego lub podał w tym sprawozdaniu nieprawdziwe informacje – zgodnie z art. 168 pkt 22 ww. ustawy, podlega karze pieniężnej w wysokości 1 000 zł.

Wpływy z tytułu kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa. Dyrektor Generalny KOWR może odstąpić od wymierzenia kary, jeśli zakres naruszeń jest znikomy, a OSDE/OSDG zaprzestał naruszania prawa lub zrealizował obowiązek, zanim Dyrektor Generalny KOWR powziął o tym wiadomość.
 
Uwaga!
Zgodnie z art. 22a ww. ustawy przepisów art. 20-22 nie stosuje się do prosumentów wytwarzających energię elektryczną z biogazu rolniczego.

Zbiorcze raporty kwartalne dotyczące wytwórców w mikroinstalacji oraz wytwórców w mikroinstalacji biogazu rolniczego znajdują się na stronie internetowej KOWR – www.bip.kowr.gov.pl w dziale: Informacje publiczne – Odnawialne Źródła Energii – Biogaz rolniczy - Mikroinstalacje.