Ewidencja Producentów - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Ewidencja Producentów

Informacji dla podmiotów odnośnie konieczności posiadania wpisu w rejestrze Ewidencja Producentów

Na mocy zapisów art. 57 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 624) z dniem 1 września 2017 roku Centralny Rejestr Przedsiębiorców (CRP) prowadzony przez ARR przestał funkcjonować, a dane w nim zgromadzone zostały przekazane do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Jednocześnie na mocy art. 20 ww. ustawy wprowadzono wymaganie stanowiące, że we współfinansowanych lub finansowanych ze środków Unii Europejskiej mechanizmach administrowanych przez KOWR mogą uczestniczyć podmioty wpisane do ewidencji producentów (EP) prowadzonej przez ARiMR.
Oznacza to, że każdy podmiot składający do KOWR wnioski w ramach wyżej wymienionych mechanizmów w pierwszej kolejności powinien uzyskać wpis w EP, a nadany nr rejestracyjny będzie identyfikatorem podmiotu również w kontaktach z KOWR.

Wpis do ewidencji producentów uzyskuje się składając wniosek do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wnioskodawcy.
Formularz wniosku wraz z instrukcją wypełniania dostępny jest na stronie ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/ewidencja-producentow.html.
Możliwe jest też złożenie wniosku o wpis do EP za pośrednictwem KOWR - łącznie z wnioskiem o uczestnictwo w mechanizmie.

Dla zachowania ciągłości komunikacji z podmiotami zastosowany został okres przejściowy polegający na zachowaniu ważności numeru CRP nadanego przez ARR w kontaktach z KOWR w sytuacji, gdy podmiot nie ma jeszcze nadanego numeru EP.
Możliwość posługiwania się przez podmiot nr CRP w kontaktach z KOWR ma zastosowanie do momentu uzyskania przez podmiot numeru EP jednak nie dłużej niż do 31 sierpnia 2018 roku.

Okres przejściowy stanowi rezerwę czasową dla podmiotów na uzyskanie wpisu w EP. Po dacie 31 sierpnia 2018 roku podmioty działające w ramach mechanizmów współfinansowanych lub finansowanych ze środków Unii Europejskiej będą zobowiązane posługiwać się wyłącznie numerem EP.