OT Poznań, woj. Wielkopolskie, gm. Pyzdry ob. Białobrzeg, Wrąbczynkowskie Holendry pow. od 9,5200 ha do 31,0800 ha - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT Poznań, woj. Wielkopolskie, gm. Pyzdry ob. Białobrzeg, Wrąbczynkowskie Holendry pow. od 9,5200 ha do 31,0800 ha

Cena wywoławcza:
4,60 dt
Powierzchnia:
9,5200 ha

Atrybuty oferty

Data publikacji:
2018-04-18
Data zakończenia publikacji:
2018-05-02
Numer oferty:
POZ.WKUR.4243.350.2018.MG.3
Oddział terenowy KOWR:
OT Poznań
Typ rozdysponowania:
Dzierżawa
Wykaz:
Tak
Lokalizacja:
WIELKOPOLSKIE , wrzesiński , Pyzdry , Białobrzeg
WIELKOPOLSKIE , wrzesiński , Pyzdry , Wrąbczynkowskie Holendry

Opis

Przedmiotem dzierżawy będą:
1) niezabudowana nieruchomość rolna położona w obrębie Białobrzeg, gmina Pyzdry, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr
669/1 o pow. 5,3700 ha, 688 o pow. 0,6200 ha, 670/8 o pow. 3,5300 ha o łącznej pow. 9,5200 ha, w tym: RV-0,6700 ha, RVI-1,2700
ha, PsV-1,0900 ha, PsVI-1,3000 ha, ŁV-2,0400 ha, ŁVI-0,4300 ha, W-0,0200 ha, Ls-0,2600 ha, LsVI-1,4300 ha, N-1,0100 ha. Działki
zapisane są w KW nr KN1S/00019763/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Słupcy.
Ww. nieruchomość nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W aktualnie obowiązującym
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pyzdry, uchwalonym Uchwałą Nr VIII/74/2015 Rady
Miejskiej w Pyzdrach z dnia 23.09.2015 r. działki nr 669/1 i 688 stanowią teren lasów i zadrzewień oraz trwałe użytki zielone z
wyznaczonym obszarem mokradeł, działka nr 670/8 stanowi teren upraw rolnych, w tym trwałych, teren lasów i zadrzewień, obszary
mokradeł.
Czynsz dzierżawny za lasy zostanie ustalony zgodnie z zasadami stosowanymi w KOWR, po opracowaniu uproszczonego planu
urządzenia lasu lub ustaleniu przez nadleśniczego zadań z zakresu gospodarki leśnej.
Roczny czynsz dzierżawny wynosi równowartość 4,6 dt pszenicy.
Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 05 listopada 2027 roku na cele rolne.
2) niezabudowana nieruchomość rolna położona w obrębie Wrąbczynkowskie Holendry, gmina Pyzdry, oznaczona w ewidencji gruntów
jako działka nr 1/8 o pow. 31,0800 ha, w tym: RVI-0,2400 ha, PsIV-1,1300 ha, ŁV-9,2900 ha, ŁVI-5,8800 ha, dr-0,0900 ha, N-13,0700
ha, LsV-1,0400 ha, LsVI-0,1300 ha, Lz-0,2100 ha. Działka zapisana jest w KW nr KN1S/0008752/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w
Słupcy.
Ww. nieruchomość nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W aktualnie obowiązującym
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pyzdry, uchwalonym Uchwałą Nr VIII/74/2015 Rady
Miejskiej w Pyzdrach z dnia 23.09.2015 r. działka nr 1/8 stanowi obszary mokradeł, teren upraw rolnych, w tym trwałych, lasów i
zadrzewień oraz roślinność szuwarową.
Czynsz dzierżawny za lasy zostanie ustalony zgodnie z zasadami stosowanymi w KOWR, po opracowaniu uproszczonego planu
urządzenia lasu lub ustaleniu przez nadleśniczego zadań z zakresu gospodarki leśnej.
Roczny czynsz dzierżawny wynosi równowartość 15 dt pszenicy.
Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 05 listopada 2027 roku na cele rolne.
Nieruchomości będą wydzierżawione w drodze przetargu. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do wiadomości w odrębnym
ogłoszeniu.
Nieruchomości wydzierżawiane są na podstawie ewidencji gruntów i budynków. Ewentualne wznawianie granic odbywa się na koszt i
staraniem dzierżawcy i KOWR OT w Poznaniu nie bierze odpowiedzialności za powstałe różnice w ich powierzchni.
Niniejszy wykaz będzie wywieszony na tablicach ogłoszeń na okres 14 dni w siedzibach: KOWR OT w Poznaniu, we właściwym miejscowo
Urzędzie Gminy, we właściwym terytorialnie sołectwie i Izbie Rolniczej oraz opublikowany na stronie internetowej KOWR www.kowr.gov.pl

Pełna treść wykazu w załączniku

Dostępne załączniki wybranej oferty nieruchomości: