Interwencyjny zakup i przechowywanie zbóż - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Interwencyjny zakup i przechowywanie zbóż

Interwencja na rynku zbóż

 

Od dnia 1 listopada do 31 maja następnego roku na rynku zbóż prowadzone jest, działanie związane z interwencyjnym zakupem pszenicy.

Zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego (Rozporządzenie Rady 1370/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r.) zakup zbóż wg ustalonej ceny interwencyjnej (101,31 €/t) w Unii Europejskiej jest limitowany.

Limit zakupu pszenicy wynosi 3 mln ton w skali całej UE.

Zasady zakupu interwencyjnego zakupu zbóż określone są przez Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE)  2016/1238 oraz Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE)  2016/1240:

1. Cena zakupu zboża zależy od sposobu zakupu:

  • w ramach limitu po ustalonej cenie, jest to cena interwencyjna, która wynosi 101,31 €/t ,
  • w ramach procedury przetargowej, jest to cena określona w zaakceptowanych przez Komisję Europejską po każdym przetargu, ofertach przetargowych. Cena ta wyrażona w €/t powinna odpowiadać minimalnej jakości zbóż i nie może być wyższa niż cena interwencyjna.

Cena zakupu podlega podwyższeniu lub obniżeniu w zależności od faktycznej jakości zboża dostarczonego do magazynu/magazynów interwencyjnych.

W przypadku przejmowania zbóż na zapasy interwencyjne w miejscu przechowywania cena określona dla faktycznej jakości, zostaje pomniejszona o 5 €/t.

2. Oferent składający ofertę powinien wnieść zabezpieczenie ofertowe i należytego wykonania umowy w wysokości 20 EUR/tonę, w formie depozytu gotówkowego lub gwarancji bankowej.

3. Zapłata za zboże dokonywana jest nie później niż 65 dni po dniu dostawy (art. 27 RK_2016/1240). 

4. Koszty transportu zboża do najbliższego magazynu interwencyjnego wskazanego w ofercie/ofercie przetargowej, do którego było dostarczone zboże, ponosi Sprzedający, w przypadku, gdy odległość do tego magazynu nie przekracza 50 km.Stawki za transport zbóż

Zryczałtowana stawka zwrotu kosztów transportu zbóż w rozliczeniach z przedsiębiorcami uczestniczącymi w realizacji mechanizmu interwencyjnego zakupu zbóż w magazynie interwencyjnym i w miejscu przechowywania, wynosi 0,05 EUR za tonokilometr niezależnie od rodzaju środka transportu i będzie stosowana do wyliczenia dotacji na poniesione koszty transportu.

Dotacja ta przeliczana będzie na PLN wg ostatniego kursu wyznaczonego przez Europejski Bank Centralny, przed pierwszym dniem miesiąca, w którym została złożona oferta sprzedaży zbóż na zapasy interwencyjne.


Kody zbóż objęte „Interwencyjnym zakupem i sprzedażą zbóż”

KOD PKWiU

Pszenica zwyczajna 01.11.12-00

KOD CN

Pszenica zwyczajna 1001 99 00

 

 

Warunki świadczenia usług przechowalniczych zbóż

W dniu 8 listopada 2018 r. zostały opublikowane Warunki udziału w mechanizmie „Interwencyjny zakup  i sprzedaż zbóż” określające warunki świadczenia usług przechowalniczych w roku 2018/2019                                         

Zobacz:
http://www.arimr.gov.pl/rynki-rolne/interwencyjny-zakup-sprzedaz-zboz/przechowywanie-zboz-stanowiacych-zapasy-interwencyjne.html