Zboża - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Zboża

Szanowni Państwo,

przypominamy, że na mocy art. 57 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 624) z dniem 31 sierpnia 2018 r. upływa okres przejściowy umożliwiający stosowanie nr Centralnego Rejestru Przedsiębiorców (CRP).

Okres ten stanowił rezerwę czasową dla podmiotów na uzyskanie wpisu do Ewidencji Producentów prowadzonej przez ARiMR. Po dacie 31 sierpnia 2018 r. uczestnicy przedmiotowego mechanizmu będą zobowiązani posługiwać się wyłącznie numerem EP.

Wpis do ewidencji producentów uzyskuje się składając wniosek do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wnioskodawcy.

 

 

 

Mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej „Interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż”

Interwencyjny zakup zbóż jest jednym z mechanizmów mających bezpośredni wpływ na stabilizację rynku zbóż Unii Europejskiej, którego celem jest zakup nadwyżek występujących na rynku UE. Mechanizm ten skierowany jest do producentów i handlowców, którzy nie byli w stanie uzyskać na rynku ceny wyższej od ceny interwencyjnej. Tak utworzone zapasy zbóż sprzedawane są w zależności od sytuacji rynkowej, na unijnym rynku wewnętrznym lub na eksport do krajów trzecich.

 

Zakup interwencyjny zbóż

Zgodnie z nowymi zasadami, zakup zbóż wg ustalonej ceny interwencyjnej (101,31 €/t) jest w ramach UE limitowany.

W odniesieniu do n/w zbóż w skali całej Unii Europejskiej limity zakupu wynoszą:

  • pszenica 3 mln ton,
  • pszenica durum 0 ton,
  • jęczmień 0 ton,
  • kukurydza 0 ton.

W przypadku przekroczenia limitu, KE podejmuje decyzję o ustaleniu współczynnika redukcji zaoferowanej ilości pszenicy.
Po wykorzystaniu limitu ilości pszenicy zaoferowanej do interwencji, decyzją KE może zostać uruchomiony zakup pszenicy w ramach procedury przetargowej, który zostanie ogłoszony w Dzienniku Urzędowym UE.
Komisja Europejska może podjąć decyzję o kontynuowaniu mechanizmu interwencji publicznej wykraczającej poza ustalone limity, jeżeli wymaga tego sytuacja popytowo-podażowa na rynku zbóż Unii Europejskiej.Zakupem interwencyjnym w Polsce mogą być objęte zboża zebrane na terenie Unii Europejskiej:

  • pszenica,
  • jęczmień,
  • kukurydza

(pod warunkiem ustalenia limitu różnego od „0”).

Ilość oferowana zboża jednego rodzaju nie może być mniejsza niż:

  • 160 ton - w przypadku zakupu zbóż na zapasy interwencyjne z dostawą do magazynu interwencyjnego,
  • 500 ton - w przypadku przejmowania zbóż na zapasy interwencyjne w miejscu przechowywania.

Zboże do zakupu interwencyjnego oferowane jest w okresie od 1 listopada do 31 maja następnego roku.

 

Przechowywanie zbóż stanowiących zapasy interwencyjne

Przedsiębiorca zainteresowany świadczeniem usług przechowalniczych musi złożyć ofertę.
W przypadku jej przyjęcia zostanie przeprowadza kontrola autoryzacyjna obiektów przechowalniczych.

Jeżeli wyniki tej kontroli są pozytywne, wówczas magazyn otrzymuje Świadectwo autoryzacji, co oznacza możliwość przechowywania zapasów interwencyjnych zbóż.


W zależności od zapotrzebowania na powierzchnię przechowalniczą, zostają wybierane spośród autoryzowanych magazynów te, z którymi zostaną zawarte umowy na świadczenie usług przechowalniczych.

 

Warunki świadczenia usług przechowalniczych zbóż

W dniu 8 listopada 2018 r. zostały opublikowane Warunki udziału w mechanizmie „Interwencyjny zakup  i sprzedaż zbóż” określające warunki świadczenia usług przechowalniczych w roku 2018/2019                                       

Zobacz: http://www.arimr.gov.pl/rynki-rolne/interwencyjny-zakup-sprzedaz-zboz/przechowywanie-zboz-stanowiacych-zapasy-interwencyjne.html

 


Sprzedaż zbóż stanowiących zapasy interwencyjne

Decyzje o sprzedaży zbóż z zapasów interwencyjnych przechowywanych w poszczególnych krajach członkowskich UE podejmuje Komisja Europejska (KE).

Decyzja o otwarciu przetargu na sprzedaż zbóż z zapasów interwencyjnych obwieszczana jest w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w formie rozporządzenia wykonawczego KE. Komisja określa m.in. przedmiot sprzedaży, ilości zbóż objęte procedurą przetargową a także okres objęty przetargiem oraz w razie potrzeby dodatkowe podokresy składania ofert przetargowych.

Każdorazowo po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE rozporządzenia wykonawczego otwierającego sprzedaż zbóż z polskich zapasów interwencyjnych ogłaszany jest przetarg poprzez publikację ogłoszenia o zaproszeniu do składania ofert przetargowych oraz szczegółowych warunków udziału przedsiębiorców w sprzedaży zbóż.