Wsparcie rynku produktów pszczelich - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wsparcie rynku produktów pszczelich

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że zakończona została weryfikacja Projektów z działania „Wspieranie podnoszenia poziomu

wiedzy pszczelarskiej” (Szkolenia, Konferencje)
w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2017/2018.

W dniu 16.01.2018 KOWR przystąpił do zawierania umów z podmiotami uprawnionymi. Łącznie złożono 52 projekty na kwotę 765,3 tys. złotych.


Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że zakończona została weryfikacja Wniosków o refundację kosztów poniesionych przez beneficjentów w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich” związanych z realizacją projektów działań objętych umowami realizowanymi w sezonie 2016/2017.

Wypłata przyznanych kwot refundacji zrealizowana zostanie w dniach 12-13 października 2017 r.

 

Zaproszenie do składania projektów w ramach mechanizmu ,,Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2017/2018


Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza do składania projektów na działania realizowane w sezonie 2017/2018. Podmiotami uprawnionymi do składania projektów w ramach w/w mechanizmu mogą być w zależności od realizowanego działania:

 • związki pszczelarskie,
 • stowarzyszenia pszczelarzy,
 • zrzeszenia pszczelarzy,
 • spółdzielnie pszczelarskie,
 • grupy producentów rolnych (w zakresie działalności pszczelarskiej),
 • organizacje producentów.

W sezonie 2017/2018 refundacji podlegać będą koszty poniesione na realizację następujących działań:

 • przeprowadzenie szkoleń i konferencji;
 • zakup sprzętu pszczelarskiego;
 • zakup leków do zwalczania warrozy;
 • zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej;                              
 • zakup pszczół;
 • wykonanie analiz jakości miodu.

Szczegółowe wymagania dla projektów oraz formularze określone zostały w Warunkach udziału w mechanizmie ,,Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2017/2018 i 2018/2019.

Projekt należy dostarczyć osobiście lub listem poleconym do Kancelarii Ogólnej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, ul. Karolkowa 30, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2017 r., lecz nie wcześniej niż przed dniem 16 października 2017 r.  

W przypadku, gdy wniosek składany jest listownie, o terminie złożenia projektu decyduje data stempla pocztowego.

Warunki udziału w mechanizmie „Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2017/2018 i 2018/2019, a także szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać:

 • w Departamencie Interwencji Rynkowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30,
 • w Oddziałach Terenowych KOWR,
 • na stronie internetowej ARIMR www.arimr.gov.pl i KOWR www.kowr.gov.pl

 

Zobacz:

WARUNKI UDZIAŁU W MECHANIZMIE "Wsparcie rynku produktów pszczelich"

Produkty pszczele