Wsparcie rynku produktów pszczelich - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wsparcie rynku produktów pszczelich

Zaproszenie do składania projektów w ramach mechanizmu
,,Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2019/2020

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

zaprasza

Podmioty uprawnione do składania projektów

w terminie:

od 1 października 2019 r.

do 31 października 2019 r.

Podmiotami uprawnionymi do składania projektów w ramach w/w mechanizmu mogą być w zależności od realizowanego działania:

        - związki pszczelarskie,

        - stowarzyszenia pszczelarzy,                                  

        - zrzeszenia pszczelarzy,

        -  spółdzielnie pszczelarskie,

grupy producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej, o których mowa w art. 27 rozporządzenia nr 1305/2013, wpisani do rejestru grup, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1026, t.j.).

 

W sezonie 2019/2020 refundacji podlegać będą koszty poniesione na realizację następujących działań       

        -  przeprowadzenie szkoleń i konferencji;

         - zakup sprzętu pszczelarskiego;

         - zakup leków do zwalczania warrozy;

         - zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej;

         - zakup pszczół;

         - wykonanie analiz jakości miodu.

 

Szczegółowe wymagania dla projektów oraz aktualne formularze (w zależności od rodzaju planowanego działania) zamieszczone zostały w Warunkach udziału w mechanizmie ,,Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2020-2022 opublikowanych na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl oraz udostępnionych na stronie internetowej KOWR www.kowr.gov.pl .

Projekty dla sezonu 2019/2020 wraz z dołączonym na płycie CD/DVD załącznikiem nr 8 (lub przesłanym elektronicznie na adres e-mail: sekretariat_dir@kowr.gov.pl) należy złożyć bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej KOWR, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa lub przesłać listem (o terminie złożenia decyduje data stempla pocztowego).

Warunki udziału w mechanizmie ,,Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2020-2022, a także szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać:

  • w Departamencie Interwencji Rynkowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30,
  • na stronie internetowej ARIMR www.arimr.gov.pl i KOWR www.kowr.gov.pl

Zobacz:

WARUNKI UDZIAŁU W MECHANIZMIE „Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich” dostępne na stronie ARiMR pod linkiem:

http://www.arimr.gov.pl/rynki-rolne/wsparcie-rynku-produktow-pszczelich.html 

Produkty pszczele