Wsparcie rynku produktów pszczelich - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wsparcie rynku produktów pszczelich

Szanowni Państwo,

przypominamy, że na mocy art. 57 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 624) z dniem 31 sierpnia 2018 r. upływa okres przejściowy umożliwiający stosowanie nr Centralnego Rejestru Przedsiębiorców (CRP).

Okres ten stanowił rezerwę czasową dla podmiotów na uzyskanie wpisu do Ewidencji Producentów prowadzonej przez ARiMR. Po dacie 31 sierpnia 2018 r. uczestnicy przedmiotowego mechanizmu będą zobowiązani posługiwać się wyłącznie numerem EP.

Wpis do ewidencji producentów uzyskuje się składając wniosek do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wnioskodawcy.

 

 

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że zakończona została weryfikacja Projektów
w ramach mechanizmu WPR
„Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2017/2018.

Łącznie złożono 407 projektów na kwotę 44 627 tys. zł.

W dniu 9.03.2018 r. KOWR przystąpił do zawierania umów z podmiotami uprawnionymi.

 

 1. Wykaz pasiek - zaświadczenie o stanie zdrowotności - 2019 r.
 2. Załącznik nr 1 do umowy (sprzęt).
 3. Załącznik nr 1 do umowy (gospodarka pasieczna).
 4. Załącznik nr 1 do umowy - odbiorcy (pszczoły)
 5. Załącznik nr 1 do umowy - odbiorcy (warroza)
 6. Załącznik nr 1 do umowy - wykaz (analizy)
 7. Załącznik nr 3 do umowy - odbiorcy sprzętu (sprzęt)
 8. Załącznik nr 3 do umowy - odbiorcy urządzeń (gospodarka pasieczna)
 9. Wzór oferta sprzedaży odkładów/pakietów
 10. Wzór oferta sprzedaży matek pszczelich

 

Zaproszenie do składania projektów w ramach mechanizmu ,,Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2018/2019


 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza do składania projektów na działania realizowane w sezonie 2018/2019. Podmiotami uprawnionymi do składania projektów w ramach w/w mechanizmu mogą być w zależności od realizowanego działania:

 • związki pszczelarskie,
 • stowarzyszenia pszczelarzy,
 • zrzeszenia pszczelarzy,
 • spółdzielnie pszczelarskie,
 • grupy producentów rolnych (w zakresie działalności pszczelarskiej),
 • organizacje producentów.

W sezonie 2018/2019 refundacji podlegać będą koszty poniesione na realizację następujących działań:

 • przeprowadzenie szkoleń i konferencji;
 • zakup sprzętu pszczelarskiego;
 • zakup leków do zwalczania warrozy;
 • zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej;                             
 • zakup pszczół;
 • wykonanie analiz jakości miodu.

   

  Szczegółowe wymagania dla projektów oraz formularze określone zostały w Warunkach udziału
  w mechanizmie ,,Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2017/2018 i 2018/2019.

  Projekt należy dostarczyć osobiście lub listem poleconym do Kancelarii Ogólnej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
  w Warszawie, ul. Karolkowa 30, w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2018 r., lecz nie wcześniej niż przed dniem
  19 marca 2018 r.  


  W przypadku, gdy projekt składany jest listownie, o terminie złożenia projektu decyduje data stempla pocztowego.

   

  Warunki udziału w mechanizmie „Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2017/2018 i 2018/2019,
  a także szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać:

 • w Departamencie Interwencji Rynkowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30,
 • w Oddziałach Terenowych KOWR,
 • na stronie internetowej ARIMR www.arimr.gov.pl i KOWR www.kowr.gov.pl

 

Zobacz:

 WARUNKI UDZIAŁU W MECHANIZMIE "Wsparcie rynku produktów pszczelich" dostępne są na stronie ARiMR pod linkiem: http://www.arimr.gov.pl/rynki-rolne/wsparcie-rynku-produktow-pszczelich.html 

Produkty pszczele