Wino - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wino

Uwaga producenci wina

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina, że w dniu 15 stycznia 2018 r. upływa termin złożenia deklaracji o:

 1. zbiorach winogron oraz produkcji wina lub moszczu winogronowego w danym roku gospodarczym – w przypadku producentów, tj. osób fizycznych lub osób prawnych wyrabiających wino z winogron pochodzących z upraw własnych winorośli (Załącznik nr 4),
 2. zbiorach winogron, w przypadku dokonywania zbioru tych winogron w danym roku gospodarczym (Załącznik nr 10),
 3. zbiorach winogron, w przypadku dokonywania zbioru tych winogron oraz dostarczenia przedsiębiorcom wyrabiających wino w danym roku gospodarczym (Załącznik nr 11),
 4. produkcji  win lub moszczów winogronowych z własnych lub zakupionych produktów w danym roku gospodarczym (Załącznik nr 12),
  Pkt 2-4 dotyczą przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.
 5. zbiorach winogron w danym roku gospodarczym (Załącznik nr 15),
 6. ilości winogron lub moszczów winogronowych dostarczonych przedsiębiorcom wyrabiającym wino w dany roku gospodarczym (Załącznik nr 16).
  Pkt 5-6 dotyczą osób dostarczających winogrona lub moszcz winogronowy przedsiębiorcy wykonujących działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.

Wzory formularzy deklaracji, o których mowa powyżej określone zostały Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji w zakresie zbioru winogron oraz wyrobu, rozlewu i wprowadzania do obrotu wyrobów winiarskich (Dz. U. z 2017 r., poz. 1968) – dostępne na stronie internetowej KOWR: www.kowr.gov.pl  w zakładce „Interwencja” > „Wino” > „Akty prawne” oraz „Deklaracje składane przez uczestników rynku wina” – także w załączeniu.

Deklaracje winny zostać złożone osobiście w kancelarii KOWR lub wysłane poprzez publicznego operatora pocztowego na adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-2017 Warszawa.

Wino

Organizację rynku wina w Polsce określają przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2016 r., poz. 859, z późn. zm.).

Zgodnie z przepisami w/w ustawy wyrób wina z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczonego do wprowadzenia do obrotu, wymaga uzyskania wpisu do ewidencji prowadzonej przez Dyrektora Generalnego KOWR.

Wniosek  o wpis do ewidencji winien być złożony do Centrali KOWR w Warszawie najpóźniej do 15 lipca roku poprzedzającego rok wyrobu wina, którego ten wniosek dotyczy.

Ponadto obowiązujące przepisy dotyczące organizacji rynku wina zobowiązują:

 • producentów i przedsiębiorców niebędących producentami wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Dyrektora Generalnego KOWR,
 • przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wyrobu i rozlewu wina,
 • przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • osób dostarczających winogrona lub moszcz winogronowy przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17, wpisanemu do ewidencji,

do składania do Centrali KOWR okresowych deklaracji dotyczących m.in. zbiorów winogron oraz produkcji i zapasów wina.

Zobacz:

 

Rynek wina w liczbach

RYNEK WINA W LICZBACH (lata gospodarcze 2009/2010 – 2017/2018) - Dane na dzień 10.01.2018 r.

 

Rok gospodarczy

Liczba producentów            (w ewidencji)

Uprawiana powierzchnia winorośli ogółem             (w ha)

Powierzchnia,    z której dokonano zbioru winogron  z przeznaczeniem do wyrobu wina  (w ha)

Zbiory winogron ogółem                           (w kwintalach)

Ilość winogron przeznaczonych do wyrobu wina  (w kwintalach)

Wielkość produkcji wina (w hl)

sprzedaż w danym roku gospodarczym    (w hl)

czerwone

białe

razem

czerwone

białe

razem

2009/2010

26

36,01

30,35

301,93

296,32

598,25

b.d. 

174,52

237,97

412,49

b.d 

2010/2011

21

37,013

28,90

369,30

341,99

711,29

662,70

245,03

192,10

437,10

247,88

2011/2012

26

51,27

20,98

222,58

461,35

683,93

680,73

173,39

255,08

428,40

294,42

2012/2013

35

96,87

67,99

691,99

748,08

1440,07

1436,93

463,01

440,04

903,05

276,79

2013/2014

49

99,49

84,07

1561,04

1593,12

3154,16

3131,20

1021,33

957,95

1979,28

802,82

2014/2015

76

134,55

130,97

2233,21

2266,68

4499,89

4499,89

1315,08

1422,02

2737,10

1524,07

2015/2016

103

194,24

161,50

3656,79

4477,35

8134,14

8093,36

2380,09

2755,26

5135,35

2124,82

2016/2017

150

221,23

204,60

4784,57

6148,91

10933,48

10849,97

3119,56

3874,26

6993,82

2990,63

2017/2018

201

330,24

-

-

-

-

-

-

-

75261

-

 

 

1 Szacunki z sierpnia 2017 r.