PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2017 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2017

● Operacja I – zakup żywności w procedurze zamówień publicznych

- PDF Opis Operacji I w Podprogramie 2017 – zakup żywności w procedurze zamówień publicznych
 

- Informacje dla wykonawców

W związku z ogłoszeniem przetargu 16/2017 informacje dotyczące postępowania przetargowego zamieszczono na stronie BIP-KOWR:  http://bip.kowr.gov.pl/zamowienia/archiwum/centrala/zamowienia-publiczne-na-podstawie-pzp/popz-2014-2020-podprogram-2017-nr-16-2017

Aplikacja Pomoc Żywnościowa

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uruchomiła Aplikację Pomoc Żywnościowa wspomagającą wypełnianie i weryfikację harmonogramów dostaw w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 

Logowanie do Aplikacji Pomoc Żywnościowa

Aplikacja Pomoc Żywnościowa

Aplikację Pomoc Żywnościowa należy obsługiwać zgodnie z instrukcją obsługi:

Instrukcja obsługi Aplikacji Pomoc Żywnościowa

Czytaj więcej...

 

● Operacja II – dystrybucja żywności wraz ze środkami towarzyszącymi

 

- Informacje dla organizacji partnerskich

W Podprogramie 2017 Organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym (OPO) wyłonione przez MRPiPS w konkursie  http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/konkurs/podprogram-2017-i-podprogram-2018/ będą realizować projekty dotyczące dystrybucji pomocy żywnościowej wśród osób najbardziej potrzebujących oraz działań towarzyszących mających na celu włączenie społeczne odbiorców pomocy żywnościowej. Zasady realizacji ww. działań przez OPO określono w Wytycznych Instytucji Zarządzającej obowiązujących w Podprogramie 2017 dostępnych na stronie  http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/wytyczne/podprogram-2017/

 

Obowiązujące wzory dokumentów i formularzy

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania (wersja edytowalna)

Załącznik nr 1 – Opis projektu
Załącznik nr 1 – Opis projektu (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 – Zestawienie planowanych ilości i wartości poszczególnych rodzajów artykułów spożywczych, które zostaną przekazane osobom najbardziej potrzebującym
Załącznik nr 2 – Zestawienie planowanych ilości i wartości poszczególnych rodzajów artykułów spożywczych, które zostaną przekazane osobom najbardziej potrzebującym (wersja edytowalna)

Załącznik nr 3 – Plan dystrybucji z uwzględnieniem liczby organizacji partnerskich regionalnych, liczby organizacji partnerskich lokalnych oraz liczby osób najbardziej potrzebujących
Załącznik nr 3 – Plan dystrybucji z uwzględnieniem liczby organizacji partnerskich regionalnych, liczby organizacji partnerskich lokalnych oraz liczby osób najbardziej potrzebujących (wersja edytowalna)


Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania

 

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu z tytułu kosztów środków towarzyszących
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu z tytułu kosztów środków towarzyszących (wersja edytowalna)

Załącznik nr 1 – Opis projektu
Załącznik nr 1 – Opis projektu (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 – Zestawienie działań planowanych do realizacji w ramach środków towarzyszących w ujęciu wojewódzkim - Planowana liczba działań towarzyszących oraz liczba osób do objęcia działaniami
Załącznik nr 2 – Zestawienie działań planowanych do realizacji w ramach środków towarzyszących w ujęciu wojewódzkim - Planowana liczba działań towarzyszących oraz liczba osób do objęcia działaniami (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 – Zestawienie działań planowanych do realizacji w ramach środków towarzyszących w ujęciu wojewódzkim - Opis planowanych działań
Załącznik nr 2 – Zestawienie działań planowanych do realizacji w ramach środków towarzyszących w ujęciu wojewódzkim - Opis planowanych działań (wersja edytowalna)


Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu z tytułu kosztów środków towarzyszących

 

Wzór umowy o dofinansowanie projektu z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania oraz z tytułu kosztów środków towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2017

Załącznik nr 1a do Wzoru umowy - Opis projektu (kserokopia załącznika nr 1 do wniosku o dofinansowanie projektu
z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania)
Załącznik nr 1b do Wzoru umowy - Opis projektu (kserokopia załącznika nr 1 do wniosku o dofinansowanie projektu
z tytułu środków towarzyszących)

Załącznik nr 2 do Wzoru umowy - Wymagania jakościowe dla artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2017

Załącznik nr 3 do Wzoru umowy - Wykaz wykonawców dostarczających artykuły spożywcze

Załącznik nr 4 do Wzoru umowy - Wniosek o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania

Załącznik nr 4 do Wzoru umowy - Wniosek o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania (wersja edytowalna)

Załącznik nr 1 do wniosku o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania - Zestawienie ilości i wartości artykułów spożywczych przekazanych organizacji partnerskiej

Załącznik nr 2 do wniosku o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania - Zestawienie planowanej dystrybucji

Załącznik nr 3 do wniosku o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania - Informacja o rozliczeniu zaliczki

Załącznik nr 3 do wniosku o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania - Informacja o rozliczeniu zaliczki (wersja edytowalna)

Załączniki nr 1 - 2 do wniosku o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania (wersja edytowalna)

 

 Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania oraz zestawieńsprawozdań składanych

 

Załącznik nr 5 do Wzoru umowy - Wniosek o płatność z tytułu kosztów środków towarzyszących

Załącznik nr 5 do Wzoru umowy - Wniosek o płatność z tytułu kosztów środków towarzyszących (wersja edytowalna)

Załącznik nr 1 do wniosku o płatność z tytułu środków towarzyszących - Sprawozdanie z przebiegu realizacji działań w ramach środków towarzyszących

Załącznik nr 2 do wniosku o płatność z tytułu środków towarzyszących - Zestawienie planowanych środków towarzyszących

Załącznik nr 3 do wniosku o płatność z tytułu środków towarzyszących - Informacja o rozliczeniu zaliczki

Załącznik nr 3 do wniosku o płatność z tytułu środków towarzyszących - Informacja o rozliczeniu zaliczki (wersja edytowalna)

Załączniki nr 1 - 2 do wniosku o płatność z tytułu środków towarzyszących (wersja edytowalna)

 

 Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność z tytułu kosztów środków towarzyszących oraz zestawieńsprawozdań składanych przez OPO

 

  Załącznik nr 6 do Wzoru umowy - Harmonogram wydatków

Załącznik nr 7 do Wzoru umowy - Wykaz magazynów organizacji partnerskich regionalnych

Załącznik nr 8 do Wzoru umowy - Gwarancja jakości artykułów spożywczych

Załącznik nr 9 do Wzoru umowy - Protokół przekazania – odbioru

Załącznik nr 10 do Wzoru umowy - Wytyczne bezpieczeństwa informacji dla kontrahentów i osób zewnętrznych

Załącznik nr 11 do Wzoru umowy - Informacja o realizacji wskaźników dystrybucji (ilość poszczególnych artykułów spożywczych przekazanych osobom najbardziej potrzebującym oraz liczba osób objęta pomocą żywnościową)

Załącznik nr 11 do Wzoru umowy - Informacja o realizacji wskaźników dystrybucji (ilość poszczególnych artykułów spożywczych przekazanych osobom najbardziej potrzebującym oraz liczba osób objęta pomocą żywnościową) (wersja edytowalna)

Załącznik nr 12 do Wzoru umowy - Wniosek o wypłatę zaliczki z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania

Załącznik nr 12 do Wzoru umowy - Wniosek o wypłatę zaliczki z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania (wersja edytowalna)

Załącznik nr 13 do Wzoru umowy - Wniosek o wypłatę zaliczki z tytułu kosztów środków towarzyszących

Załącznik nr 13 do Wzoru umowy - Wniosek o wypłatę zaliczki z tytułu kosztów środków towarzyszących (wersja edytowalna)

Załącznik nr 14 do Wzoru umowy - Sprawozdanie końcowe z dystrybucji artykułów spożywczych

Załącznik nr 14 do Wzoru umowy - Sprawozdanie końcowe z dystrybucji artykułów spożywczych (wersja edytowalna)

Załącznik nr 15 do Wzoru umowy - Sprawozdanie końcowe z przebiegu działań w ramach środków towarzyszących

Załącznik nr 15 do Wzoru umowy - Sprawozdanie końcowe z przebiegu działań w ramach środków towarzyszących (wersja edytowalna)

Załącznik nr 16 do Wzoru umowy - Zasady weryfikacji i zwrotu przez Agencję zabezpieczeń składanych przez OPO w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa