Rozliczenie opłaty - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Rozliczenie opłaty

W roku kwotowym 2014/2015 krajowa kwota dostaw została przekroczona o 580,3 mln kg mleka, tj. o 5,85%. Kwotę indywidualną przekroczyło 63,5 tys. dostawców hurtowych. Opłata za 100 kg przekroczenia kwoty krajowej w roku kwotowym 2014/2015, po zastosowaniu współczynnika realokacji w wysokości 0,200590630, wyniosła 90,89 zł.

Opłata za przekroczenie kwoty krajowej w roku kwotowym 2014/2015 wynosiła 659 821 tys. zł.

Opłata za przekroczenie kwoty indywidualnej w roku kwotowym 2014/2015 została rozłożona maksymalnie na trzy nieoprocentowane raty, każda płatna do 30 września w latach 2015 - 2017. Rozłożenie opłaty na raty odbywało się na wniosek dostawcy hurtowego mleka składany do właściwego OT ARR, w drodze decyzji administracyjnej.

Wsparcie polegające na rozłożeniu opłaty na nieoprocentowane raty miało charakter pomocy de minimis w rolnictwie w zakresie niepobierania odsetek od rozłożonych kwot.

Z uwagi na proces rozłożenia należnej opłaty na raty, planowane rozliczenie roku kwotowego 2014/2015 nastąpi w bieżącym roku.

III RATA OPŁATY ZA PRZEKROCZENIE KWOT MLECZNYCH

Przypominamy, że zgodnie z art. 15 ust 1 Rozporządzenia (WE) nr 595/2004 z dnia 30 marca 2004 r.  ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych, w dniu 30 września 2017 r. upływa termin wpłaty III raty opłaty za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015.

Wpłatę III raty opłaty należy dokonać na rachunek bankowy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego OT KOWR.

Jednocześnie informujemy, iż rachunki bankowe nie uległy zmianom.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  uprzejmie prosi o dokonywanie terminowych wpłat.