Rejestr pierwszych podmiotów skupujących - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Rejestr pierwszych podmiotów skupujących

Do zadań KOWR należy m.in. monitorowanie skupu mleka w kraju oraz prowadzenie rejestru pierwszych podmiotów skupujących mleko krowie, w związku z art. 151 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 oraz zgodnie
z art. 2a. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz.U. z 2019 r., poz.1430 t.j.).

Pierwsze podmioty skupujące mleko krowie są zobowiązane do przekazywania informacji o ilości skupionego mleka w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja dotyczyła, dyrektorowi OT KOWR właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu skupującego.

 

  LISTA PODMIOTÓW SKUPUJĄCYCH WPISANYCH  DO REJESTRU PIERWSZYCH PODMIOTÓW SKUPUJĄCYCH MLEKO KROWIE

 

  Informacja miesięczna o ilości skupionego surowego mleka krowiego (.pdf)

 

Podmiot skupujący informuje, na piśmie, Dyrektora Generalnego KOWR o zaprzestaniu wykonywania działalności w zakresie skupu mleka, w terminie 3 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej działalności.