Rejestr pierwszych podmiotów skupujących - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Rejestr pierwszych podmiotów skupujących

UWAGA PODMIOTY SKUPUJĄCE MLEKO KROWIE

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, iż zgodnie z art. 46 pkt 20 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875) uchylony został art. 15zzr  Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695), w tym art. 15zzr ust. 1 pkt 5, który stanowił, iż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres, czyli na złożenie informacji, określonych w art. 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o  organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1430), tj.:

  • do 15 dnia. każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, składanej Dyrektorowi OT KOWR właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu skupującego Informacji  miesięcznej o ilości skupionego surowego mleka krowiego [Rpps_P1_z4];
  • 3 dni od dnia zaprzestania wykonywania działalności w zakresie skupu mleka, składanej pisemnie do Dyrektora Generalnego KOWR o zaprzestaniu wykonywania tej działalność.

Ponadto w myśl art. 68 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 ww. terminy zawite, których bieg nie rozpoczął się, lub których bieg uległ zawieszeniu – odpowiednio rozpoczynają bieg, lub biegną dalej, po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Dodatkowo, informuję iż zgodnie z art. 68 ust. 4 ww. Ustawy czynności, o których mowa w art. 15zzr ust. 5 ustawy zmienianej w art. 46 zachowują moc.

 


 

Do zadań KOWR należy m.in. monitorowanie skupu mleka w kraju oraz prowadzenie rejestru pierwszych podmiotów skupujących mleko krowie,
w związku z art. 151 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 oraz zgodnie z art. 2a. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz.U. z 2019 r., poz.1430 t.j.).

Pierwsze podmioty skupujące mleko krowie deklarują Dyrektorowi OT KOWR (właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu skupującego) ilość mleka surowego, którą im dostarczono każdego miesiąca, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja dotyczyła, na formularzu Informacji miesięcznej o ilości skupionego surowego mleka krowiego.

Podmiot skupujący informuje, na piśmie, Dyrektora Generalnego KOWR o zaprzestaniu wykonywania działalności w zakresie skupu mleka, w terminie 3 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej działalności.

Podmiot, który  nie przekazuje informacji miesięcznej o ilości skupionego surowego mleka krowiego, lub informacji o zaprzestaniu wykonywania działalności w zakresie skupu mleka, zgodnie z ustawą o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych podlega karze pieniężnej w wysokości od 2000 zł do 5000 zł.

  LISTA PODMIOTÓW SKUPUJĄCYCH WPISANYCH  DO REJESTRU PIERWSZYCH PODMIOTÓW SKUPUJĄCYCH MLEKO KROWIE

  Informacja miesięczna o ilości skupionego surowego mleka krowiego (.pdf)

Od dnia 1 października 2019 r. podmioty uczestniczące w powyższym mechanizmie zobligowane są do posiadania numeru EP, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli (Dz. U. 2019, poz. 1824).