Ogólne zasady realizacji mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania baraniny i mięsa koziego - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Ogólne zasady realizacji mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania baraniny i mięsa koziego

Mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania baraniny i mięsa koziego uruchamiany jest przez Komisję Europejską bardzo sporadycznie i tylko w niektórych państwach członkowskich UE (np. Wielka Brytania, Szwecja, Finlandia). Mechanizm dopłat obejmuje przede wszystkim jagnięcinę pochodzącą ze zwierząt nie starszych niż 12 miesięcy i stosowany jest w przypadku, gdy na rynku baraniny i mięsa koziego w UE wystąpi szczególnie trudna sytuacja.

KE w rozporządzeniu uruchamiającym mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania określa: wykaz produktów objętych mechanizmem, minimalne ilości produktów, na które można składać wnioski (oferty przetargowe), okres przechowywania oraz wysokość zabezpieczenia. Stawki dopłat mogą być ustalone z góry przez Komisję Europejską lub w drodze przetargu.

Przedmiotem dopłat do prywatnego przechowywania może być baranina/kozina:

  • sklasyfikowana zgodnie z klasyfikacją EUROP,

  • pochodząca ze zwierząt, których chów prowadzony był przynajmniej przez ostatnie 2 miesiące na terenie UE i których ubój nastąpił nie wcześniej niż 10 dni przed datą wprowadzenia mięsa do chłodni.

Przedsiębiorca zainteresowany uczestnictwem w mechanizmie dopłat powinien w określonym terminie złożyć w KOWR wniosek (przy stawce dopłaty ustalonej przez KE) lub ofertę przetargową (przy stawce dopłaty ustalonej w drodze przetargu).

Wniosek (oferta przetargowa) powinien zostać złożony na ilości nie mniejsze niż ilości minimalne ustalone przez KE i zawierać m.in. nazwę produktu, deklarowaną ilość i okres przechowywania oraz stawkę dopłaty. Wraz z wnioskiem (ofertą przetargową) przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć zabezpieczenie w wysokości ustalonej przez KE.

Wnioski spełniające wszystkie wymagania formalne, przyjmowane są przez KOWR do realizacji poprzez zawarcie stosownych umów z przedsiębiorcami.

W przypadku ustalenia wysokości stawek dopłat w drodze przetargu, KOWR na podstawie złożonych ofert przetargowych sporządza i przesyła do KE zestawienia obejmujące deklarowane ilości poszczególnych produktów oraz oferowane stawki dopłat. Po określeniu przez KE poziomu maksymalnej stawki dopłaty, KOWR zawiera umowy z przedsiębiorcami, którzy zaoferowali stawkę równą lub niższą niż maksymalna stawka dopłaty ustalona przez KE.

Przedsiębiorca, z którym została zawarta umowa zobowiązany jest do wprowadzenia do chłodni w ciągu 28 dni od daty zawarcia umowy całkowitej ilości baraniny/koziny objętej umową i przechowywania jej na własny koszt i ryzyko przez umowny okres przechowywania.

Wprowadzanie baraniny/koziny do chłodni może odbywać się partiami. Umieszczenie w chłodni każdej partii baraniny/koziny przeprowadzane jest w obecności przedstawiciela służb kontroli technicznych KOWR, którzy kontroluje ilość i jakość produktu. Ustalona przy wprowadzeniu do chłodni waga netto świeżej baraniny/koziny jest podstawa do naliczenia wysokości należnej kwoty dopłaty.
Umowny okres przechowywania liczony jest od dnia następującego po dniu, w którym całkowita ilość baraniny/koziny objętej umową zostanie wprowadzona do chłodni. Podczas przechowywania baraniny/koziny w ramach mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania, przedstawiciele służb technicznych KOWR przeprowadzą kontrole mające na celu stwierdzenie prawidłowej realizacji umowy.

W trakcie umownego okresu przechowywania przedsiębiorca może:

  • zadecydować o odkostnianiu baraniny/koziny, pod warunkiem przeprowadzenia tej operacji w terminie 28 dni od daty zawarcia umowy;

  • za zgodą KOWR dokonać przemieszczenia baraniny/koziny pomiędzy chłodniami, pod warunkiem przeprowadzenia tej operacji w terminie 28 dni od daty zawarcia umowy;

  • ubiegać się o wypłatę zaliczkowej kwoty dopłaty. Zaliczkowa dopłata przysługuje po trzech miesiącach umownego okresu przechowywania, pod warunkiem złożenia w KOWR zabezpieczenia w wysokości 110% kwoty zaliczkowej dopłaty, o którą ubiega się przedsiębiorca;

  • za zgodą KOWR skrócić lub wydłużyć umowny okres przechowywania. W tym celu przedsiębiorca zobowiązany będzie do złożenia w KOWR wniosku o skrócenie/wydłużenie okresu przechowywania.


Po zakończeniu umownego okresu przechowywania przedsiębiorca otrzymuje dopłatę do ustalonej przy wprowadzeniu do chłodni wagi netto świeżej baraniny/koziny i faktycznie przechowywanej przez okres objęty umową. Wysokość należnej kwoty dopłaty wyliczana jest w zależności od stopnia wywiązania się przedsiębiorcy z zobowiązań wynikających z zawartej z KOWR umowy.

Za należyte wykonanie umowy uznaje się wprowadzenie do chłodni w ciągu 28 dni od daty zawarcia umowy, co najmniej 90% umownej ilości baraniny/koziny oraz przechowywanie jej przez okres określony umową. W tym przypadku wysokość należnej kwoty dopłaty zostanie wyliczona proporcjonalnie do ilości wprowadzonej i przechowywanej baraniny/koziny. Po rozliczeniu umowy zabezpieczenie złożone przez przedsiębiorcę wraz z wnioskiem (oferta przetargową) zostaje zwrócone w całości.

Nie wywiązanie się przedsiębiorcy ze zobowiązań wynikających z zawartej umowy powoduje redukcję należnej kwoty dopłaty oraz częściowy lub całkowity przepadek zabezpieczenia. Ponadto w przypadku stwierdzenia, że zawarta we wniosku (ofercie przetargowej) deklaracja przedsiębiorcy została sfałszowana – dopłata nie zostanie wypłacona.

Dodatkowo przedsiębiorca zostaje wykluczony z mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania baraniny/koziny na okres jednego roku kalendarzowego od momentu wydania ostatecznej decyzji administracyjnej stwierdzającej nieprawidłowości.

Zapłata należnej kwoty dopłaty nastąpi przelewem na wskazane przez przedsiębiorcę konto bankowe, w terminie 120 dni od daty otrzymania od przedsiębiorcy kompletu wymaganych dokumentów.