Informacja dla producentów świń z obszarów objętych ograniczeniami z powodu wykrycia ognisk afrykańskiego pomoru świń - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Informacja dla producentów świń z obszarów objętych ograniczeniami z powodu wykrycia ognisk afrykańskiego pomoru świń

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uprzejmie informuje, że do dnia 11 lipca 2017 r. można składać Wnioski o udzielenie pomocy w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce.  

Wnioski należy składać do Oddziału Terenowego KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń ubiegającego się o pomoc.

Pomoc przyznawana jest w odniesieniu do loch i niektórych świń poddanych ubojowi w okresie od dnia 1 sierpnia 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r.

O pomoc finansową w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce mogą ubiegać się producenci świń, którzy utrzymywali świnie zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich, w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, położonej na obszarze znajdującym się na terytorium Polski wymienionym w przepisach prawa krajowego i unijnego, wyszczególnionych w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/647 z dnia 5 kwietnia 2017 r., w dowolnym okresie między dniem 1 sierpnia 2016 r. a dniem 18 listopada 2016 r.

 

Producent świń, który ubiega się o pomoc zobowiązany jest do zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP) prowadzonym przez KOWR. Formularz wniosku o udzielenie pomocy jest jednocześnie wnioskiem o rejestrację w CRP lub o aktualizację danych zawartych w CRP (w przypadku wnioskodawców już zarejestrowanych).

Pomoc finansowa przysługuje w odniesieniu do następujących kategorii świń:

  • lochy objęte kodem CN 0103 92 11 – lochy mające prosiaki co najmniej raz, o masie co najmniej 160 kg,
  • inne świnie objęte kodem CN 0103 92 19 – pozostałe świnie żywe o masie 50 kg i więcej.

Szczegółowe informacje dotyczące udzielania pomocy producentom świń znajdują się w „Warunkach udzielania pomocy w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce”.

 

  • Warunki udzielania pomocy w ramach nadzwyczajnych środków wpierania rynku wieprzowiny w Polsce

  • Wniosek o udzielenie pomocy w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce

  • Wykaz krajowych aktów prawnych wyznaczających obszary, na których obowiązywały ograniczenia handlowe w związku z ASF

  • Zgoda współposiadaczy gospodarstwa rolnego

 

Akty prawne UE:

  • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/647 z dnia 5 kwietnia 2017 r. przyjmujące nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny w Polsce w odniesieniu do niektórych loch i innych świń poddanych ubojowi w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada 2016 r.

 

Akty prawne krajowe:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce

 


 

Film opracowany przez Państwowy Instytut Weterynarii w Puławach we współpracy z Głównym Inspektoratem Weterynarii, dotyczący przestrzegania zasad bioasekuracji w zakresie ASF: