Ogólne zasady realizacji mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Ogólne zasady realizacji mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny


Mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny uruchamiany jest przez Komisję Europejską okresowo i ma na celu osiągnięcie stabilizacji rynku wieprzowiny poprzez zagospodarowanie sezonowych nadwyżek produkcyjnych. Realizacja powyższego mechanizmu w ramach kompetencji KOWR polega na udzielaniu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny na terenie Polski zgodnie z zasadami obowiązującymi w UE.
Dopłata jest udzielana wszystkim przedsiębiorcom, którzy zawarli z KOWR umowę na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny i wypełnili warunki udzielania dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny.
Dopłaty udzielane są według stawek ustalonych przez KE na mocy stosownego rozporządzenia uruchamiającego mechanizm.

Akty prawne dotyczące funkcjonowania mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny: 

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.)

 

- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1240 z dnia 18 maja 2016 r. ustalające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do interwencji publicznej i dopłat do prywatnego przechowywania (Dz.Urz. UE L 206, z 30.07.2016, str.71, z późn. zm.)

 

- Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1238 z dnia 18 maja 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do interwencji publicznej i dopłat do prywatnego przechowywania (Dz.Urz. UE L 206, z 30.07.2016, str. 15, z późn. zm.)