Mięso - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Mięso

 

Szanowni Państwo,

przypominamy, że na mocy art. 57 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 624) z dniem 31 sierpnia 2018 r. upływa okres przejściowy umożliwiający stosowanie nr Centralnego Rejestru Przedsiębiorców (CRP).

Okres ten stanowił rezerwę czasową dla podmiotów na uzyskanie wpisu do Ewidencji Producentów prowadzonej przez ARiMR. Po dacie 31 sierpnia 2018 r. uczestnicy przedmiotowego mechanizmu będą zobowiązani posługiwać się wyłącznie numerem EP.

Wpis do ewidencji producentów uzyskuje się składając wniosek do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wnioskodawcy.

 

Instrumentami Wspólnej Polityki Rolnej stosowanymi na rynku mięsa w Polsce są dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny oraz interwencyjny zakup wołowiny i cielęciny. Celem tych działań jest dostosowanie wielkości podaży do popytu oraz utrzymanie optymalnej wysokości cen rynkowych:

  • Wieprzowiny – poprzez zagospodarowanie sezonowej nadwyżki tego mięsa. Mechanizm ten polega na udzielaniu dopłat do przechowywania produktów przez okres objęty umową. Zagospodarowanie nadwyżek może mieć charakter czasowy - kiedy po zakończeniu okresu przechowywania wieprzowina trafi na rynek wewnętrzny UE, lub stały - gdy zostanie wywieziona poza obszar celny UE.
  • Wołowiny – poprzez zakup nadwyżek produkcyjnych w okresie zwiększonej podaży wołowiny oraz poprzez sprzedaż tego mięsa w przypadku jego niedoboru. Interwencyjne zapasy wołowiny stanowią własność Unii Europejskiej, która decyduje o sposobie ich zagospodarowania.