Cukier - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Cukier

Na rynku cukru w ramach regulacji unijnych objętych Wspólną Polityką Rolną Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa administruje następującymi mechanizmami:

  • Monitorowanie produkcji oraz opłaty na rynku cukru,
  • Monitorowanie produkcji na rynku cukru,
  • Przetwarzanie cukru przemysłowego,
  • Dywersyfikacja przemysłu cukrowniczego,
  • Rafinacja cukru przywiezionego spoza UE.

 

UWAGA przedsiębiorcy
zainteresowani przywozem i rafinacją cukru spoza UE

 

Zgodnie z nowymi rozporządzeniami Komisji Europejskiej obowiązującymi w latach gospodarczych 2015/2016 i 2016/2017 tj.: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 2015/1538 z dnia 23 czerwca 2015 r. oraz rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 2015/1550 z dnia 17 września 2015 r., a także dotychczasowym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 891/2009 z dnia 25 września 2009 r.,  wszyscy przedsiębiorcy, którzy uzyskają pozwolenia na przywóz z datą ważności od początku stycznia każdego roku gospodarczego, będą mogli dokonywać przywozu cukru do rafinacji spoza UE.

Pozwolenia na przywóz wydawane są i rozliczane przez Biuro Wymiany Towarowej z Zagranicą KOWR. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie www.kowr.gov.pl w Dziale Handel zagraniczny > Cukier > Przywóz produktów.

 


 

UWAGA producenci cukru i izoglukozy
zainteresowani wywozem produkcji pozakwotowej

 

W roku gospodarczym 2016/2017 producenci cukru/izoglukozy mają możliwość wywozu pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 2016/1713 z dnia 20 września 2016 r. ustalającym limit ilościowy dla wywozu cukru pozakwotowego i izoglukozy pozakwotowej na okres do końca roku gospodarczego 2016/2017.

Limit ilościowy na wywóz cukru pozakwotowego został zwiększony rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 2017/430 z dnia 10 marca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 2016/1713 ustalające limit ilościowy dla wywozu cukru pozakwotowego i izoglukozy pozakwotowej na okres do końca roku gospodarczego 2016/2017 i zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 2016/1810

Pozwolenia na wywóz wydawane są przez Biuro Wymiany Towarowej z Zagranicą KOWR (BWTzZ). Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie www.kowr.gov.pl w Dziale Handel zagraniczny > cukier > Wywóz produktów.


 

UWAGA producenci cukru i izoglukozy

 

W dniu 8 maja 2015 r. Komisja Europejska opublikowała Komunikat o możliwości przeniesienia produkcji pozakwotowej z roku gospodarczego 2016/2017 na rok gospodarczy 2017/2018.

Komunikat Komisji w sprawie przeniesień cukru i izoglukozy wyprodukowanych w ilościach przekraczających kwotę w roku gospodarczym 2016/2017 (2015/C 152/04)