Podmioty realizujące NCW - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Podmioty realizujące NCW

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1344, z późn. zm.) podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy, które w danym kwartale dokonały samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu importu lub nabycia wewnąrzwspólnotowego biokomponentów, w tym biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych, lub dokonały rozporządzenia tymi biokomponentami lub zużycia ich na potrzeby własne, są obowiązane do przekazywania, w terminie do 45 dni po zakończeniu kwartału, Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa sprawozdań kwartalnych, sporządzonych na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów.

Sprawozdanie kwartalne podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy należy sporządzić na formularzu opracowanym przez Dyrektora Generalnego KOWR i udostępnionym na stronie internetowej KOWR, a następnie przesłać we wskazanym terminie na adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.

Podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy, który w danym kwartale nie dokonał samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, w tym biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych oraz nie rozporządzał takimi biokomponentami  lub nie zużywał takich biokomponentów na potrzeby własne, jest obowiązany do przekazania, w terminie do 45 dni po zakończeniu kwartału, Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oświadczenia o niewykonaniu tych czynności.

Oświadczenie podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy należy sporządzić na formularzu opracowanym przez Dyrektora Generalnego KOWR i udostępnionym na stronie internetowej KOWR, a następnie przesłać we wskazanym terminie na adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.

Na podstawie art. 33 ust. 9 pkt 1 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, Dyrektor Generalny KOWR jest uprawniony do wymierzenia podmiotowi realizującemu Narodowy Cel Wskaźnikowy kary pieniężnej w wysokości 5 000 zł za niezłożenie sprawozdania kwartalnego w terminie lub podania nieprawdziwych danych w tym sprawozdaniu lub oświadczeniu, o którym mowa w art. 30 ust 2e ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy jest zobowiązany wpłacić karę pieniężną na rachunek KOWR wskazany w decyzji administracyjnej o jej wymierzeniu, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Wpływy z tytułu kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa. Kary pieniężne nieuiszczone w terminie podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Pobierz: