Wsparcie rynku produktów pszczelich - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wsparcie rynku produktów pszczelich

Szanowni Państwo,

Uczestnik mechanizmu „Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich” powinien posiadać nadany numer identyfikacyjny w systemie ewidencji producentów lub wystąpić o jego nadanie do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wnioskodawcy.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że zakończona została weryfikacja Projektów w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich” w sezonie 2018/2019.

Łącznie przyjęto 377 projektów na kwotę 25 443 tys. zł.

Do dnia 31.03.2019 r. KOWR zawarł 377 umów z podmiotami uprawnionymi.

Wniosek o refundację wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć nie później niż w dniu zakończenia realizacji projektu, określonym w umowie i nie później niż 31 lipca roku następującego po roku złożenia projektu (decyduje data stempla pocztowego).

 

 1. Wykaz pasiek - zaświadczenie o stanie zdrowotności - 2019 r.
 2. Załączniki do umów dostępne są na stronie internetowej ARiMR
  https://www.arimr.gov.pl/rynki-rolne/wsparcie-rynku-produktow-pszczelich.html
 3. Wzór oferta sprzedaży odkładów/pakietów
 4. Wzór oferta sprzedaży matek pszczelich

 

W sezonie 2018/2019 refundacji podlegają koszty poniesione na realizację następujących działań:

 • przeprowadzenie szkoleń i konferencji;
 • zakup sprzętu pszczelarskiego;
 • zakup leków do zwalczania warrozy;
 • zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej;
 • zakup pszczół;
 • wykonanie analiz jakości miodu.

 

Warunki udziału w mechanizmie „Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich” na lata 2017/2018 i 2018/2019, a także szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać:

 • w Departamencie Interwencji Rynkowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,

01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30,

 

Zobacz:

WARUNKI UDZIAŁU W MECHANIZMIE „Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich” dostępne są na stronie ARiMR pod linkiem: http://www.arimr.gov.pl/rynki-rolne/wsparcie-rynku-produktow-pszczelich.html 

 

Produkty pszczele