Wino - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wino

Producencie i przedsiębiorco wyrabiający wino pamiętaj o złożeniu deklaracji

Producenci i przedsiębiorcy wyrabiający wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wpisani do ewidencji KOWR, są zobowiązani do złożenia deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r.


Producenci i przedsiębiorcy, którzy zostali wpisani do ewidencji KOWR na rok gospodarczy 2019/2020 są zobowiązani złożyć deklarację o:


1. szacowanej ilości wina, jaka będzie wyrobiona w danym roku gospodarczym (Załącznik nr 2);
2. ilości win wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku gospodarczym(Załącznik nr 1);
3. zapasach win lub moszczów winogronowych posiadanych w dniu 31 lipca 2019 r. (Załącznik nr 5);
4. ilości usuniętych w poprzednim roku gospodarczym produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina lub moszczu winogronowego - w przypadku powstania obowiązku wycofania tych produktów, tzn. jeśli produkcja wina lub moszczu gronowego przekracza 25 hl rocznie (Załącznik nr 6).


Obowiązek złożenia deklaracji, o których mowa w pkt 2, 3 i 4, nie dotyczy producentów i przedsiębiorców wpisanych po raz pierwszy do ewidencji KOWR na rok gospodarczy 2019/2020.


Informacje dotyczące terminów i zakresu wszystkich deklaracji oraz wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej KOWR


http://www.kowr.gov.pl/interwencja/wino/deklaracje-skladane-przez-uczestnikow-rynku-wina


Deklaracje można wysłać pocztą lub złożyć osobiście w kancelarii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie przy ul. Karolkowej 30.


Uwaga, przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na obrót hurtowy wyrobami winiarskimi

W dniu 31 sierpnia 2019 r. upływa termin składania w KOWR deklaracji o zapasach win.

Każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenie na obrót hurtowy, wyrobami winiarskimi wydane przez Marszałka Województwa, zobowiązany jest do złożenia w KOWR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r. Deklaracji o zapasach win lub moszczów winogronowych posiadanych w dniu 31 lipca 2019 r. (Załącznik Nr 17).

Wzór formularza Deklaracji o zapasach win lub moszczów winogronowych dostępny jest także na stronie internetowej KOWR:
http://www.kowr.gov.pl/interwencja/wino/deklaracje-skladane-przez-uczestnikow-rynku-wina

Deklaracja powinna zostać złożona osobiście w kancelarii KOWR lub wysłana poprzez publicznego operatora pocztowego na adres:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30,
01-2017 Warszawa.

 

Wino
Organizację rynku wina w Polsce określają przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2019 r., poz. 1534).


Zgodnie z przepisami w/w ustawy wyrób wina z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczonego do wprowadzenia do obrotu, wymaga uzyskania wpisu do ewidencji prowadzonej przez Dyrektora Generalnego KOWR.


Wniosek  o wpis do ewidencji winien być złożony do Centrali KOWR w Warszawie najpóźniej do 15 lipca roku poprzedzającego rok wyrobu wina, którego ten wniosek dotyczy.


Ponadto obowiązujące przepisy dotyczące organizacji rynku wina zobowiązują:


• producentów i przedsiębiorców niebędących producentami wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Dyrektora Generalnego KOWR,
• przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wyrobu i rozlewu wina,
• przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
• osób dostarczających winogrona lub moszcz winogronowy przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17, wpisanemu do ewidencji,


do składania do Centrali KOWR okresowych deklaracji dotyczących m.in. zbiorów winogron oraz produkcji i zapasów wina.

 

Zobacz:

 

Rynek wina w liczbach

RYNEK WINA W LICZBACH (lata gospodarcze 2009/2010 – 2018/2019) - Dane na dzień 30.05.2019 r.

 

Rok gospodarczy

Liczba   producentów            (w ewidencji)

Uprawiana powierzchnia winorośli ogółem             (w ha)

Powierzchnia,   
 z której dokonano zbioru winogron z 
przeznaczeniem do wyrobu wina 
(w ha)

         Zbiory winogron ogółem                           (w kwintalach)

Ilość winogron przeznaczonych do wyrobu wina  (w kwintalach)

Wielkość produkcji wina (w hl)

Sprzedaż
w danym roku gospodarczym    (w hl)

czerwone

białe

razem

czerwone

białe

razem

2009/2010

26

36,01

30,35

301,93

296,32

598,25

b.d. 

174,52

237,97

412,49

b.d 

2010/2011

21

37,01

28,90

369,30

341,99

711,29

662,70

245,03

192,10

437,10

247,88

2011/2012

26

51,27

20,98

222,58

461,35

683,93

680,73

173,39

255,08

428,40

294,42

2012/2013

35

96,87

67,99

691,99

748,08

1440,07

1436,93

463,01

440,04

903,05

276,79

2013/2014

49

99,49

84,07

1561,04

1593,12

3154,16

3131,20

1021,33

957,95

1979,28

802,82

2014/2015

76

134,55

130,97

2233,21

2266,68

4499,89

4499,89

1315,08

1422,02

2737,10

1524,07

2015/2016

103

194,24

161,50

3656,79

4477,35

8134,14

8093,36

2380,09

2755,26

5135,35

2124,82

2016/2017

150

221,23

204,60

4784,57

6148,91

10933,48

10849,97

3119,56

3874,26

6993,82

2990,63

2017/2018

201

331,38

                    240,74 3346,74 4681,55 8028,29 7976,20 2211,31 2995,82 5207,13

3963,66

2018/2019 230 394,84 300,57 7302,24 11437,26 18739,50 18210,33 4954,95 7761,53 12716,48 -