Tytoń - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Tytoń

UWAGA PRODUCENCI SUROWCA TYTONIOWEGO

 

Informację o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego w roku 2020 r. można składać do dnia 25 maja.

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, iż na podstawie art. 46 pkt 20 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875) uchyla się art. 15zzr ust. 1 pkt 6 traktujący o zawieszeniu biegu przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów, do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

 

W myśl art. 68 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 ww. terminy rozpoczynają bieg, a zawieszone biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, czyli na złożenie informacji, określonej w art. 40hc ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 945, z późn. zm.), tj.

do dnia 25 maja 2020 r., do Dyrektora OT KOWR, który wydał decyzję w sprawie wpisu do rejestru producentów surowca tytoniowego.

 

Niezachowanie przez producentów surowca tytoniowego ww.  terminu złożenia Informacji (…), podlega karze grzywny zgodnie z art. 40k ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych.

 

W przypadku trudności związanych z wypełnieniem Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zachęca do kontaktu telefonicznego ze związkami zrzeszającymi plantatorów, a także z Oddziałami Terenowymi KOWR.

 

 

 


 

         Nowy formularz informacji za rok sprawozdawczy 2019/2020

 

W dniu 15 maja 2020 r. upływa termin składania Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego przez producentów surowca tytoniowego.

Producent surowca tytoniowego, wpisany do rejestru producentów surowca tytoniowego zobowiązany jest przekazać do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR Informację o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego, zawierającą dane dotyczące m.in. powierzchni uprawy poszczególnych grup odmian tytoniu, zawartych umów zbycia surowca tytoniowego, masy wyprodukowanego surowca tytoniowego, masy surowca dostarczonego nabywcy, stanów magazynowych, masy surowca zniszczonego.

Producent surowca tytoniowego składa Informację o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego do Dyrektora OT KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres producenta rolnego.

Nowy formularz Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego za rok sprawozdawczy 2019/2020 dostępny jest na stronie internetowej KOWR:

Pdf 
http://www.kowr.gov.pl/uploads/pliki/hz/tyto%C5%84/Informacja%20o%20produkcji%20i%20zbyciu%20surowca%20tytoniowego%20za%C5%82.%202.pdf

Wersja edytowalna
http://www.kowr.gov.pl/uploads/pliki/hz/tyto%C5%84/Informacja%20o%20produkcji%20i%20zbyciu%20surowca%20tytoniowego%20(wersja%20edytowalna).doc

Jednocześnie przypominamy, że dotychczasowy formularz „Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego” za okres 2018/2019 obowiązuje do dnia 30 kwietnia 2020 r.

 


 

W dniu 15 grudnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. 2017 poz. 2216), na mocy której Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) zobowiązany jest do monitorowania oraz nadzorowania krajowej uprawy tytoniu oraz produkcji i obrotu surowcem tytoniowym.

Warunkiem prowadzenia przez producenta rolnego działalności w zakresie uprawy tytoniu, produkcji lub zbytu surowca tytoniowego jest uzyskanie wpisu do Rejestru producentów surowca tytoniowego.

Wpis do Rejestru producentów surowca tytoniowego zostanie dokonany na wniosek producenta.

Formularz wniosku o wpis do Rejestru producentów surowca tytoniowego dostępny jest pod adresem:  http://www.kowr.gov.pl/uploads/pliki/TYTON/Wniosek%20o%20wpis%20do%20rejestru%20producent%C3%B3w%20surowca%20tytoniowego%20za%C5%82.%201.pdf

Wnioski należy składać do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres producenta rolnego, osobiście, za pośrednictwem placówki pocztowej.

Przed złożeniem wniosku, producent zobowiązany jest uzyskać w ARiMR numer rejestracyjny w ewidencji producentów (nr EP). Wpis do ewidencji producentów uzyskuje się składając wniosek do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wnioskodawcy.

Producent surowca tytoniowego ma obowiązek przekazywania do dnia 15 maja każdego roku do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR  Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego dotyczącej m.in.: powierzchni uprawy poszczególnych grup odmian tytoniu, masy surowca tytoniowego objętego umowami, szacunkowej masy surowca tytoniowego, która zostanie wyprodukowana, masy surowca tytoniowego dostarczonego nabywcy w podziale na zawarte umowy, stanu magazynowego, zawartych umów zbycia surowca tytoniowego.

Na nabywców surowca tytoniowego ustawa nakłada obowiązek przekazywania do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego do Dyrektora Generalnemu KOWR Informacji o nabyciu surowca tytoniowego dotyczącej m.in.: masy suszu tytoniowego pochodzącego z poprzedniego roku zbiorów, skupionego od producentów surowca tytoniowego.

Szczegółowe informacje w zakresie obowiązków wynikających z ustawy dla producentów surowca tytoniowego oraz nabywców surowca tytoniowego, a także formularze (wniosku o wpis do Rejestru producentów surowca tytoniowego, informacji i innych dokumentów składanych do KOWR) są dostępne w zakładce Warunki monitorowania i nadzoru nad uprawą tytoniu, produkcją i zbyciem surowca.