Przywóz produktów - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Przywóz produktów

 

 

Pozwolenia na przywóz cukru wymagane są jedynie w przypadku przywozu w ramach kontyngentów taryfowych.

 

1. Przywóz w ramach kontyngentów taryfowych na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 891/2009:

a) DOC Przywóz cukru wymienionego na liście koncesyjnej CXL w ramach kontyngentów taryfowych,

b) DOC Przywóz cukru w ramach kontyngentów taryfowych z krajów bałkańskich,

Komisja Europejska, w drodze odrębnych rozporządzeń, może otworzyć na dany rok gospodarczy kontyngent taryfowy na cukier przemysłowy oraz kontyngent na cukier pozakwotowy z przywozu

 


Uwaga przedsiębiorcy


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/216  z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podziału kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000

W związku ze współczynnikiem przydziału opublikowanym przez Komisję Europejską w dniu 28 września 2018 r. na stronie internetowej EUROPA, od dnia 1 października 2018 r. do zakończenia okresu obowiązywania roku kontyngentowego 2018/2019 zawieszone zostało składanie wniosków o pozwolenie na przywóz cukru w ramach kontyngentu taryfowego nr 09.4321 (Indie).

 

Od dnia 1 stycznia 2018 r., Komisja Europejska podaje do publicznej wiadomości, za pośrednictwem strony internetowej EUROPA, wyniki przydziału przywozowych i wywozowych kontyngentów taryfowych. Tym samym  publikacja na stronie internetowej EUROPA zastępuje przyjęcie i opublikowanie aktów wykonawczych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, do tych samych celów. Pozwolenia dotyczące ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski w ramach przywozowych lub wywozowych kontyngentów taryfowych, wydawane są z zastrzeżeniem odpowiednich współczynników przydziału, po podaniu przez Komisję tych współczynników do publicznej wiadomości. Współczynniki przydziału dotyczące przywozowych kontyngentów taryfowych/wywozowych kontyngentów taryfowych publikowane są na stronach:
https://ec.europa.eu/agriculture/index_en
https://ec.europa.eu/agriculture/tariff-rate-quotas-trqs_en
https://ec.europa.eu/agriculture/markets_en

Komunikat Komisji Europejskiej 2017C 44603.

 
PDFROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 891/2009 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie otwierania niektórych wspólnotowych kontyngentów taryfowych w sektorze cukru i administrowania nimi