Wino - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wino

Uwaga producenci i przedsiębiorcy wyrabiający wino

 

W dniu 31 sierpnia 2018 r. upływa termin składania w KOWR deklaracji dotyczących rynku wina.

 

Każdy producent i przedsiębiorca, wyrabiający wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wpisany do ewidencji prowadzonej przez Dyrektora Generalnego KOWR, zobowiązany jest do złożenia w KOWR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku:

  1. Deklarację o szacowanej ilości wina, jaka będzie wyrobiona w danym roku gospodarczym; (Załącznik nr 2)
  2. Deklarację o ilości win białych lub czerwonych wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku gospodarczym; (Załącznik nr 1)
  3. Deklarację o zapasach win lub moszczów winogronowych posiadanych w dniu 31 lipca 2018 r.; (Załącznik nr 5)
  4. Deklarację o ilości usuniętych w poprzednim roku gospodarczym produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina lub moszczu winogronowego - w przypadku powstania obowiązku wycofania tych produktów, tzn. jeśli produkcja wina lub moszczu gronowego przekracza 25 hl rocznie. (Załącznik nr 6)

 

Obowiązek złożenia deklaracji, o których mowa w pkt 2, 3 i 4 nie dotyczy producentów i przedsiębiorców wpisanych po raz pierwszy do ewidencji na rok gospodarczy 2018/2019.

 

Wzory formularzy deklaracji, o których mowa powyżej określone zostały Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji w zakresie zbioru winogron oraz wyrobu, rozlewu i wprowadzania do obrotu wyrobów winiarskich (Dz. U. z 2017 r., poz. 1968) – dostępne na stronie internetowej KOWR: www.kowr.gov.pl  w zakładce „Interwencja” > „Wino” > „Akty prawne” oraz „Deklaracje składane przez uczestników rynku wina” – także w załączeniu.

 

Deklaracje powinny zostać złożone osobiście w kancelarii KOWR lub wysłane poprzez publicznego operatora pocztowego na adres:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30,
01-2017 Warszawa.

 

 

Uwaga, przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na obrót hurtowy wyrobami winiarskimi

W dniu 31 sierpnia 2018 r. upływa termin składania w KOWR deklaracji o zapasach win.

Każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenie na obrót hurtowy, wyrobami winiarskimi wydane przez Marszałka Województwa, zobowiązany jest do złożenia w KOWR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r. Deklaracji o zapasach win lub moszczów winogronowych posiadanych w dniu 31 lipca 2018 r. (Załącznik Nr 17)

Wzór formularza Deklaracji o zapasach win lub moszczów winogronowych dostępny jest także na stronie internetowej KOWR: www.kowr.gov.pl  w zakładce „Interwencja” > „Wino” > oraz „Deklaracje składane przez uczestników rynku wina”.

Deklaracja powinna zostać złożona osobiście w kancelarii KOWR lub wysłana poprzez publicznego operatora pocztowego na adres:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30,
01-2017 Warszawa.

 

 

Wino

Organizację rynku wina w Polsce określają przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2018 r., poz. 1159).

Zgodnie z przepisami w/w ustawy wyrób wina z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczonego do wprowadzenia do obrotu, wymaga uzyskania wpisu do ewidencji prowadzonej przez Dyrektora Generalnego KOWR.

Wniosek  o wpis do ewidencji winien być złożony do Centrali KOWR w Warszawie najpóźniej do 15 lipca roku poprzedzającego rok wyrobu wina, którego ten wniosek dotyczy.

Ponadto obowiązujące przepisy dotyczące organizacji rynku wina zobowiązują:

  • producentów i przedsiębiorców niebędących producentami wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Dyrektora Generalnego KOWR,
  • przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wyrobu i rozlewu wina,
  • przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  • osób dostarczających winogrona lub moszcz winogronowy przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17, wpisanemu do ewidencji,

do składania do Centrali KOWR okresowych deklaracji dotyczących m.in. zbiorów winogron oraz produkcji i zapasów wina.

Zobacz:

 

Rynek wina w liczbach

RYNEK WINA W LICZBACH (lata gospodarcze 2009/2010 – 2017/2018) - Dane na dzień 31.07.2018 r.

 

Rok gospodarczy

Liczba producentów            (w ewidencji)

Uprawiana powierzchnia winorośli ogółem             (w ha)

Powierzchnia,    z której dokonano zbioru winogron  z przeznaczeniem do wyrobu wina  (w ha)

Zbiory winogron ogółem                           (w kwintalach)

Ilość winogron przeznaczonych do wyrobu wina  (w kwintalach)

Wielkość produkcji wina (w hl)

sprzedaż w danym roku gospodarczym    (w hl)

czerwone

białe

razem

czerwone

białe

razem

2009/2010

26

36,01

30,35

301,93

296,32

598,25

b.d. 

174,52

237,97

412,49

b.d 

2010/2011

21

37,013

28,90

369,30

341,99

711,29

662,70

245,03

192,10

437,10

247,88

2011/2012

26

51,27

20,98

222,58

461,35

683,93

680,73

173,39

255,08

428,40

294,42

2012/2013

35

96,87

67,99

691,99

748,08

1440,07

1436,93

463,01

440,04

903,05

276,79

2013/2014

49

99,49

84,07

1561,04

1593,12

3154,16

3131,20

1021,33

957,95

1979,28

802,82

2014/2015

76

134,55

130,97

2233,21

2266,68

4499,89

4499,89

1315,08

1422,02

2737,10

1524,07

2015/2016

103

194,24

161,50

3656,79

4477,35

8134,14

8093,36

2380,09

2755,26

5135,35

2124,82

2016/2017

150

221,23

204,60

4784,57

6148,91

10933,48

10849,97

3119,56

3874,26

6993,82

2990,63

2017/2018

201

331,38

                    240,74 3346,74 4681,55 8028,29 7976,20 2211,31 2995,82 5207,13

-